ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: مدل های کمی در شهرسازی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مدل های کمی در شهرسازی

موضوع‌ها

 1. تدریس و آموزش روش راندینلی (2 پاسخ)
 2. دانلود مدل تحلیل سلسله مراتبی word - AHP (0 پاسخ)
 3. تدریس و آموزش مدل what if (3 پاسخ)
 4. آموزش مدل های کمی (13 پاسخ)
 5. مدل تصمیم گیری ویکور (Vikor) (0 پاسخ)
 6. جزوه ای کامل برای درس مدل های کمی در شهرسازی برای مقطع کارشناسی (6 پاسخ)
 7. تحلیلی بر مدل ALLOT (4 پاسخ)
 8. مدل چشم اندازسازی OREGON (0 پاسخ)
 9. آموزش مدل LOWRY (0 پاسخ)
 10. آموزش AHP/ طرح 3 مثال (0 پاسخ)
 11. تدریس مدل تاپسیس-Topsis (7 پاسخ)
 12. تدریس و آموزش مدل اسکالوگرام گاتمن (4 پاسخ)
 13. دانلود فایل مدل ها و کاربرد آنها در فرایند برنامه ریزی (0 پاسخ)
 14. سرفصل درس مدل های کمی در شهرسازی (0 پاسخ)
 15. تحلیلی بر مدل اتوماسیون سلولی CA (3 پاسخ)
 16. تدریس و آموزش نظریه قطب رشد (1 پاسخ)
 17. تدریس مدل تاکسونومی (1 پاسخ)
 18. تدریس مدل رتبه اندازه (1 پاسخ)
 19. تدریس و آموزش مدل هنسن (5 پاسخ)
 20. برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون (0 پاسخ)
 21. سیاست های ملی برای ادغام برنامه ریزی فضایی و برنامه ریزی زیست محیطی (0 پاسخ)
 22. پیش فرض چشم اندازسازی شهر (0 پاسخ)
 23. جهان شهری در سال 2050 (0 پاسخ)
 24. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp و anp (0 پاسخ)
 25. تحلیلی بر مدل SWOT (0 پاسخ)
 26. تحلیلی بر مدل AHP (5 پاسخ)
 27. لیست مدلهای تدریسی مهندسین (2 پاسخ)
 28. تحلیلی بر مدل AIDA (0 پاسخ)
 29. تحلیلی بر مدل برنامه ریزی توسعه (0 پاسخ)
 30. تحلیلی بر مدل HOLDERN & SHANON (0 پاسخ)
 31. تحلیلی بر مدل برایسون (0 پاسخ)
 32. تحلیلی بر مدل مشارکت شهروندان (0 پاسخ)
 33. مدل ANP (8 پاسخ)
 34. تدریس و آموزش نظریه لیپتون (0 پاسخ)
 35. مدل برایسون در برنامه ریزی استراتژیک (1 پاسخ)
 36. تدریس و آموزش مدل دلفی (0 پاسخ)
 37. مدل شهر مجازی (3 پاسخ)
 38. تدریس روش اقتصاد پایه (0 پاسخ)
 39. مدل رشد خطی به همراه نرم افزار پیش بینی جمعیت (0 پاسخ)
 40. تدریس مدل های مورد استفاده شهرسازی(برنامه ریزی- طراحی)- درحال عضو گیری (27 پاسخ)
 41. تدریس مدل آشوب-chaos (6 پاسخ)
 42. تدریس و آموزش مدل تاثیر متقابل (1 پاسخ)
 43. تدریس و آموزش مدل کارکردی (0 پاسخ)