ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: اقتصاد شهری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

اقتصاد شهری

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. ارزيابي نظام مالي و درآمدي شهرداريها در ايران (0 پاسخ)
 2. .pdf شهر و اقتصاد (0 پاسخ)
 3. درامدی بر اقتصاد شهری (0 پاسخ)
 4. اقتصاد شهری (0 پاسخ)
 5. اقتصاد سیاسی و فضای شهری (0 پاسخ)
 6. اقتصاد سیاسی ایران در بحران (0 پاسخ)
 7. اصطلاحات اقتصاد شهری (0 پاسخ)
 8. راهکارهای دستیابی به منابع مالی پایداردرشهرداری ها ، مورد مطالعه:شهرداری نظرآبادکرج (0 پاسخ)
 9. آسیب شناسی تأمین مالی به روش مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه هاي شهري (0 پاسخ)
 10. دانلود مقاله نقش بازارهای محلی در توسعه ی اقتصادی نواحی روستایی (عبدالمجید قرنجیک) (0 پاسخ)
 11. بازاريابي گردشگري شهري بر اساس برنديابي با مدل AHp (1 پاسخ)
 12. مطالعه و شناخت منابع مالي و ارائه راهكارهایی برای بهبود پايداری درآمد شهرداري ها؛ مور (0 پاسخ)
 13. چکيده مقالات همايش ماليه شهرداري «مشکلات و راهکارها (0 پاسخ)
 14. مقاله نقش سرمایه اجتماعی در وضعیت اقتصادی بازارهای سنتی در ایران (1 پاسخ)
 15. مقاله طراحی الگوی اولویت بندی راهبردهای توسعه سیستم های حمل و نقل شهری (2 پاسخ)
 16. مقاله بررسی نقش پارک های آبی در جذب گردشگر برای توسعه اقتصادی شهرها (نمونه موردی: مجم (2 پاسخ)
 17. مقاله ارزیابی اقتصادی - زیست محیطی ناشی ازافزایش تراکم جمعیتی (مطالعه موردی: منطقه 5 (0 پاسخ)
 18. مقاله بررسی میزان، مشکلات، تأثیرات و روش های خصوصی سازی در معاونت خدمات شهری شهرداری (0 پاسخ)
 19. مقاله ارزیابی شاخص های پایداری در اقتصاد شهر ساحلی، با تأکید بر مدل تعادل اقتصاد دریا (0 پاسخ)
 20. مقاله بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مالیات سبز در خراسان رضوی (0 پاسخ)
 21. مقاله تأثیر مصرف نهایی خانوارهای شهری بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از بخش های مختل (0 پاسخ)
 22. مقاله نقش گردشگری در اقتصاد شهری (مطالعه موردی: شهر سرعین استان اردبیل) (0 پاسخ)
 23. مقاله راهبردهای توسعه گردشگری رویدادها در کلان شهرها و تاثیر آن بر اقتصاد گردشگری در (0 پاسخ)
 24. مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصاد محله (بررسی: فعالان اقتصادی مح (0 پاسخ)
 25. مقاله برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن گروه های کم درآمد شهری برای مهار بازار غی (0 پاسخ)
 26. مقاله تحلیلی بر جاذبه های گردشگری شهری و نقش آن در تحول اقتصادی (نمونه موردی: شهر ارد (0 پاسخ)
 27. مقاله معرفی برخی از روش های مشارکت در تامین مالی در بازسازی بافت های فرسوده شهری (0 پاسخ)
 28. مقاله درس هایی از طرح های توسعه اقتصاد شهری دهه اول قرن بیست و یکم (0 پاسخ)
 29. مقاله زیرساخت، ‌تراکم جمعیت،‌ توسعه خوشه ای و سیاست خوشه ای (0 پاسخ)
 30. مقاله مدل تعیین قیمت مسکن، کاربردی از روش رگرسیون موزون جغرافیایی (0 پاسخ)
 31. مقاله محاسبه ی سطح توسعه ی پایدار شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی (0 پاسخ)
 32. مقاله بررسی نقش گردشگری در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستان های آن (0 پاسخ)
 33. مقاله تامین مالیِ پایدار شهر: چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدار شهری (0 پاسخ)
 34. مقاله ارزیابی خصیصه‌های اقتصادی در شناسایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از تکنیک‌های (0 پاسخ)
 35. مقاله بررسی زمینه های رانت جویی در ساختار بودجه ای شهرداری ها و ارتباط آن با کارایی ( (0 پاسخ)
 36. مقاله بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد (استان خراسان رضوی) و مقایسه آن با (0 پاسخ)
 37. مقاله مدیریت آب و اقتصاد شهری پایدار (با نگاهی به شهر مشهد) (0 پاسخ)
 38. مقاله تعیین ذینفعان برنامه پرداخت نقدی پس از هدفمندی یارانه ها در مناطق شهری ایران (0 پاسخ)
 39. مقاله بحثی پیرامون سرمایه ی اجتماعی و رابطه ی آن با مدیریت و اقتصاد شهری (مطالعه ی مو (0 پاسخ)
 40. مقاله برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارایه راهکارها جهت ارتقای آن در (0 پاسخ)
 41. مقاله مالیات بر املاک منبع مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه مورد (0 پاسخ)
 42. مقاله نقش سرقفلی در بازداری توسعه مراکز تجاری (0 پاسخ)
 43. مقاله صکوک اجاره؛ ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری (0 پاسخ)
 44. مقاله تحلیل تاثیر هدفمندکردن یارانه ها بر درآمد و هزینه کلان شهرها (تشخیص فرآیندها و (0 پاسخ)
 45. مقاله مقدمه ای بر فرآیند طراحی و برآورد تابع رفاه اجتماعی شهری و تحلیل نقش آن در برنا (0 پاسخ)
 46. مقاله بازنگری راهبردی نظام مالی مدیریت محلی کلان شهرهای ایران (مطالعه موردی: شورای اس (0 پاسخ)
 47. مقاله بررسی دو تجربه جهانی در ارتقاء صنعت گردشگری و پویایی اقتصاد شهری (0 پاسخ)
 48. مقاله بررسی تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر وضعیت اقتصادی محله (مطالعه موردی: محله ط (0 پاسخ)
 49. مقاله روش های تامین منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده در ایران (0 پاسخ)
 50. مقاله بررسی و شناسایی زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در شهر (مطالعه موردی: شهر گرگا (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2