ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: حمل و نقل و ترافیک
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

حمل و نقل و ترافیک

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. .pdf بهبود عملكرد مديريت بحران در حمل ونقل شهري (0 پاسخ)
 2. .pdf حمل و نقل پايدار (0 پاسخ)
 3. رئوس اهداف و برنامه هاي 5 ساله چهارم توسعه حمل و نقل ريلي (0 پاسخ)
 4. Land Use and Transportation (0 پاسخ)
 5. سیستم Car sharing (0 پاسخ)
 6. .docx شهر سازی و ترافيک (0 پاسخ)
 7. .docx بررسی راهکارهای توسعه حمل و نقل شهری. (0 پاسخ)
 8. منشور حمل‌ و نقل (0 پاسخ)
 9. .docx مدل سازی حمل و نقل (0 پاسخ)
 10. .docx جايگاه زنان در شهر و مديريت شهري (0 پاسخ)
 11. درخواست (0 پاسخ)
 12. مهندسی ترافيک (0 پاسخ)
 13. مقاله:نقش نظام کاربری ها و پهنه بندی در طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران (1 پاسخ)
 14. بررسی جایگاه ایران در کریدورهای منطقه ای و جهانی مرتبط (0 پاسخ)
 15. طراحی سیستم های ارزیابی سیاستهای توسعه شهری حمل و نقل محور با اتکا بر مدلهای یکپارچه (0 پاسخ)
 16. یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار (0 پاسخ)
 17. رویه های تأمین مالی پروژه های زیربنایی با تأکید بر حوزه آزادراه و راه آهن (0 پاسخ)
 18. ارزش افزوده اقتصادي ناشی از اجراي پروژه هاي توسعه حمل و نقل عمومی محور در بخش مرکزي ش (0 پاسخ)
 19. قیمت گذاري و تأمین مالي حمل ونقل شهري (0 پاسخ)
 20. بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی (0 پاسخ)
 21. بررسی شبکه معابر شهری در ارتباط با مورفولوژی شهری (0 پاسخ)
 22. 23 مقاله در حیطه "حمل و نقل و ترافیک" (0 پاسخ)
 23. دانلود تعاريف حمل و نقل word (0 پاسخ)
 24. بررسی تاثیر متقابل درآمد های مالیاتی دولت و درآمدهای شهرداری تهران (1 پاسخ)
 25. كنكاشي در ويژگي هاي خيابان صفوي (1 پاسخ)
 26. درخواست مقاله در مورد مترو، مونوریل و بی آر تی برای مبانی نظری (14 پاسخ)
 27. دانلود مقاله مطالعات میدانی در خصوص میزان رضایتمندی شهروندان از سامانه اتوبوس های تند (0 پاسخ)
 28. دانلود مقاله بررسی قابلیت پیاده محوری و حمل و نقل انسان محور در منطقه تاریخی شهر تهرا (0 پاسخ)
 29. شبکه معابرشهری (0 پاسخ)
 30. مقاله راهبردهای خصوصیسازی سیستمهای حملونقل هوشمند (0 پاسخ)
 31. روش های آرام سازی ترافیک (0 پاسخ)
 32. ارام سازی در محلات مسکونی (0 پاسخ)
 33. سنجش کیفیت پیاده راه هاي شهري در راستاي نیل به حمل ونقل انسان محور-www.iranshahrsaz.c (0 پاسخ)
 34. تصاویری از میدان شهدا ( فلکه دوم ) شهرستان بابلسر - با رویکردی به حجم ترافیکی شهر (0 پاسخ)
 35. بودجه نگهداری راه ها کمتر از کشور های آفریقایی (1 پاسخ)
 36. ایین نامه طراحی راه های شهری (0 پاسخ)
 37. راهكارهاي كاهش تصادفات ئر معابر شهري و غير شهري (0 پاسخ)
 38. مقاله ITS بررسیسیستم هاي پیشرفته دستیار راننده، به عنوان شاخهاي ازجلوگیري از تصادف (0 پاسخ)
 39. مقاله بررسی انتخاب شیوه هاي حمل و نقلی فعال در سفرهاي تحصیلی شهر تهران (0 پاسخ)
 40. مقاله توسعه یک تابع عملکرد ایمنی براي انواع خیابان هاي شهري بر مبناي طول قطعه و حجم ت (0 پاسخ)
 41. مقاله بررسی علیت متقابل بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در بخش حمل و نقل ایران (0 پاسخ)
 42. مقاله تعیین شاخص ریسک جهت اولویت بندي اجزاي شبکه حمل و نقل در برابربحران سیل (0 پاسخ)
 43. مقاله بررسی درجه اهمیت اجزاي مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق (0 پاسخ)
 44. مقاله طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیري جهت بهینه سازي تخصیص گیتبه پروازها در فرودگا (0 پاسخ)
 45. مقاله تاثیر سرعت در ایمنی راه (0 پاسخ)
 46. مقاله شناسایی و ارزیابی چالشهاي حمل و نقل پایدارجاده اي سازگار با زیست بوم در ایران (0 پاسخ)
 47. مقاله اولویت بندي سیاستهاي عمده حمل و نقل پایدار بر اساساثر بخشیدر هر یکاز ابعاد سه (0 پاسخ)
 48. مقاله تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازي فرودگاه ها در ژاپن (0 پاسخ)
 49. مقاله تشخیص و ردیابی و طبقه بندي وسایل نقلیه با تکنیکهاي پردازش تصویربراي سیستم حمل و (0 پاسخ)
 50. مقاله هزینه خارجی تراکم در راههاي کشورمطالعه موردي آزاد راه تهران-قم آزاد راه تهران- (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2