ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: GIS
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

GIS

صفحه‌ها: 1 2 3 4

موضوع‌ها

 1. Global Mapper 17 (0 پاسخ)
 2. کارتوگرافی پیشرفته با نرم افزار ArcGIS (1 پاسخ)
 3. ساماندهی مکان پارکینگ عمومی در شهر سبزوار با استفاده از GIS (0 پاسخ)
 4. پتانسیل سنجی تعیین مناطق مستعد برای توسعه فیزیکی شهر در محیط GIS (0 پاسخ)
 5. دانلود مقاله تحلیل فضایی کتابخانه‏ های عمومی منطقه 12 تهران با استفاده از GIS (2 پاسخ)
 6. قطعه بندی با استفاده از نقشه‌های خود سامانده با تکيه بر کتابخانه‌های طيفی مواد معدنی (0 پاسخ)
 7. تدوین استراتژی توسعه‌ی گردشگری در مناطق کویری و بیابانی (0 پاسخ)
 8. كاربرد GIS در نظام اطلاعات سلامت، الگوي بومي شده با استفاده از VML و SVG (0 پاسخ)
 9. كاربرد GIS در امدادرساني تصادفات جاده اي (0 پاسخ)
 10. تناظريابي ويكپارچه سازي مجموعه داده هاي مختلف در GIS (0 پاسخ)
 11. بررسي زبانهاي نشانه گذاري جهت دستيابي به تعامل پذيري در GIS (0 پاسخ)
 12. بكارگيري GIS در پياده سازي مدلي جهت كمك به مديريت بهره برداري شبكه هاي آبياري (0 پاسخ)
 13. كاربردهايي از GPS در مهندسي برق- قدرت (0 پاسخ)
 14. طرح اندازه گيري ثقل دقيق و ارتفاع دقيق بر روي قله دماوند وگسترش خط كاليبراسيون ملي ث (0 پاسخ)
 15. تلفيق سنجش از دور و GIS در پتانسيل‌يابي منابع آب زيرزميني محدود لالي (0 پاسخ)
 16. تعيين مقدار بخار آب موجود در اتمسفر با استفاده از تخمين تاخير تروپوسفري سيگنال‌هاي G (0 پاسخ)
 17. محاسبه خطاي كاليبراسيون ثقل در انداز‌ه‌گيري ثقل شبكه چندمنظوره فيزيكال ژئودزي و ژئود (0 پاسخ)
 18. مدل‌سازي ميدان جابجايي سه‌بعدي حين وقوع زلزله يك گسل، مطالعه خاص : گسل بم (0 پاسخ)
 19. طراحي و پياده‌سازي نحوه زمانمندسازي داده‌هاي مكاني ايستا در سيستم‌هاي اطلاعات مكاني (0 پاسخ)
 20. كاربرد تصاوير ماهواره‌اي و تكنيك‌هاي سنجش از دور در پيش‌بيني اثرات زيست محيطي توسعه (0 پاسخ)
 21. درونيابي DTM با بكارگيري تكنيك shape from shading برروي تك تصوير رادار و مقايسه آن ب (0 پاسخ)
 22. استخراج ساختمانهاي تخريب شده ناشي از زلزله از روي تصاوير با رزولوشن بالا با استفاده (0 پاسخ)
 23. تهيه مدلي يكپارچه بوسيله تلفيق روش تصميم‌گيري چندمعياره (MCDM) باGIS به منظور حل مسا (0 پاسخ)
 24. ارزيابي تاثير كودهاي كشاورزي در آلودگي نيترانه آب زير زميني دشت باغملك با استفاده از (0 پاسخ)
 25. مدل سه بعدي ويسكوالاستيك المان محدود براي بررسي تغيير شكلهاي سطحي گسل شمال تهران (0 پاسخ)
 26. تركيب تصاوير سنجش از دور برپايه انتقال رنگي و با استفاده از تبديل قابل موجك (0 پاسخ)
 27. ارزيابي دقت اطلاعات ارتفاعي استخراج شده از زوج تصوير ماهواره آيكونوس (مطالعه موردي ت (0 پاسخ)
 28. سرويس‌هاي اطلاعات مكاني همراه توزيع يافته‌ (0 پاسخ)
 29. شبيه‌سازي عامل مبنا در سيستم‌هاي اطلاعات مكاني (مطالعه موردي: راه يابي در محيط بيمار (0 پاسخ)
 30. بارزسازي كنتراست در تصاوير ماهواره‌اي با روشنايي غيريكنواخت (0 پاسخ)
 31. كاليبراسيون سيستم تلفيقي GPS/INS و توجيه مستقيم دوربين هوايي (0 پاسخ)
 32. كاهش نويز فاز تداخل سنجي راداري با استفاده از تبديل موجك (0 پاسخ)
 33. تعيين اتوماتيك ساختمان‌هاي تخريب شده از زلزله با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي با قد (0 پاسخ)
 34. استفاده از Geostatiatic والگوريتم LSU به منظور تعيين گياهان در معرض آلودگي كادميوم (0 پاسخ)
 35. کاربرد GIS درآناليز منطقه اي سيلاب در حوضه آبريز گرگانرود (0 پاسخ)
 36. کاربرد سنجش از دورGIS درارزيابي تغييرات کاربري اراضي(مطالعه موردي حوزه آبخيز نورآباد (0 پاسخ)
 37. توسعه محیط‌های GISجهت تحلیل داده‌های مدیریت روسازی (0 پاسخ)
 38. مديريت منظر در محيط طبيعي پارك ملي لار با استفاده از GIS (0 پاسخ)
 39. تهيه بيلان آبهاي سطحي منطقه لالي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيائي (0 پاسخ)
 40. کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شبيه سازي سيلاب رودخانه در نتيجه تغيير کارب (0 پاسخ)
 41. تحليل مكاني خشکسالي استان خراسان رضوي با استفاده از ْGIS (0 پاسخ)
 42. كاربرد GIS در رتبه بندی سکونتگاههای روستایی در معرض خطر زمین لغزش (0 پاسخ)
 43. پتانسیل یابی آبهای زیرزمینی بخش جنوبی تاقدیس بیرک با استفاده از GIS و RS (جنوب شرف ا (0 پاسخ)
 44. تهيه نقشه GWI آبخوان كنگلومرايي تراز در محيط GIS (0 پاسخ)
 45. برآورد توزيع مکاني بارندگي در حوضه آبريز سد درودزن با استفاده از GIS (0 پاسخ)
 46. کاربرد GIS درHSEMS (0 پاسخ)
 47. کاربرد GPS در مطالعات زلزله (0 پاسخ)
 48. پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب براساس مدلMPSIAC با استفاده از GIS (مطالعه موردی:ح (0 پاسخ)
 49. بررسی میزان تأثیر معیارهای خاک و فرسایش بادی در بیابانزایی منطقه سیستان به کمک GIS (0 پاسخ)
 50. تحلیل فرکتالی آبراهه ها و شکستگی ها در منطقه سفیدآبه با استفاده از GIS (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4