ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: اخبارشورایعالی شهرسازی ومعماری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

اخبارشورایعالی شهرسازی ومعماری

صفحه‌ها: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. بررسي مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر كرمانشاه (موضوع الحاق اراضي 5/13 هكتاري (1 پاسخ)
 2. تصويب نامه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام شوراها (0 پاسخ)
 3. مصوبه شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر قم (0 پاسخ)
 4. تصويب نامه راجع به مجوز وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت (0 پاسخ)
 5. تهيه طرح آمايش سرزمين (مصوبه شوراي عالي اداري) (0 پاسخ)
 6. تصويبنامه در مورد اجازه تفكيك اراضي واقع در محدوده شهرهاي صنعتي (0 پاسخ)
 7. تنفيذ طرح جامع شهرقير (0 پاسخ)
 8. تنفيذ طرح جامع شهر ميانرود (0 پاسخ)
 9. تصويب ؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌ يزد (0 پاسخ)
 10. موافقت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با الحاق اراضي بميزان جمعاً 600 هكتار به شهر (0 پاسخ)
 11. موافقت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد براي جابجا (0 پاسخ)
 12. تنفيذ طرح جامع شهرخنج (0 پاسخ)
 13. تنفيذ طرح جامع شهرگز (0 پاسخ)
 14. تنفيذ طرح جامع شهر ونك (0 پاسخ)
 15. تصويب طرح توسعه حرم حضرت احمدبن‌موسي (ع) شاه‌چراغ (0 پاسخ)
 16. تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر يزد (0 پاسخ)
 17. تنفيذ طرح جامع شهرلنده (0 پاسخ)
 18. تنفيذ طرح جامع شهرمصيري (0 پاسخ)
 19. تنفيذطرح جامع شهربنارويه (0 پاسخ)
 20. تنفيذ طرح جامع شهرسجزي (0 پاسخ)
 21. تنفيذ طرح جامع شهرگراش (0 پاسخ)
 22. تصويب طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌ شرق استان تهران (0 پاسخ)
 23. تنفيذطرح جامع شهرهرند (0 پاسخ)
 24. موافقت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با افزايش تراكم و سطح اشغال ساختمان باغ ـ .. (0 پاسخ)
 25. تنفيذ طرح جامع شهر دستگرد (0 پاسخ)
 26. تنفيذ طرح جامع شهرسركان (0 پاسخ)
 27. تصويب طرح جامع شهرناغان (0 پاسخ)
 28. تنفيذ مصوبه طرح جامع شهراژيه (0 پاسخ)
 29. تنفيذ مصوبه طرح جامع شهرمحمدشهر (0 پاسخ)
 30. تنفيذ مصوبه طرح جامع شهر حاجي آباد (0 پاسخ)
 31. تنفيذ طرح جامع شهركنارك (0 پاسخ)
 32. تنفيذ طرح جامع شهرسوران (0 پاسخ)
 33. تصويب طرح كالبدي منطقه‌اي خوزستان (0 پاسخ)
 34. تنفيذ طرح جامع شهرپيشين (0 پاسخ)
 35. تنفيذطرح جامع شهرزابلي (0 پاسخ)
 36. تنفيذ طرح جامع شهربنجار (0 پاسخ)
 37. اعلام مصوبه طرح جامع شهر پاكدشت (0 پاسخ)
 38. تصويب موضوع اراضي تعاوني مسكن فيروزه براي تأمين مسكن مهر شهر قوچان (0 پاسخ)
 39. تنفيذ مصوبه الحاق اراضي به محدوده شهركهنوج (0 پاسخ)
 40. بررسي موضوع مغايرت اساسي قم (الحاق 32 هكتار از اراضي دولتي به محدوده شهر قم) جهت .... (0 پاسخ)
 41. چگونگي تأمين آب مورد نياز مجموعه شهري تهران (0 پاسخ)
 42. تنفيذ طرح جامع شهردولت آباد (0 پاسخ)
 43. تنفيذ طرح جامع شهرتايباد (0 پاسخ)
 44. تنفيذ طرح جامع شهرگيان (0 پاسخ)
 45. تنفيذ طرح جامع شهر زنگنه (0 پاسخ)
 46. تنفيذ طرح جامع شهرلالجين (0 پاسخ)
 47. تنفيذ مصوبه طرح جامع شهر خنداب (0 پاسخ)
 48. تنفيذ مصوبه طرح جامع - تفضيلي شهر ماهيدشت (0 پاسخ)
 49. تنفيذ مصوبه طرح جامع - تفضيلي شهر رامشير (0 پاسخ)
 50. بررسي طرح جامع گردشگري سرعين (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3