ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: گفتگوی آنلاین و بحث های علمی شهرسازی و معماری{هرشب 9-11}
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

گفتگوی آنلاین و بحث های علمی شهرسازی و معماری{هرشب 9-11}

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6

موضوع‌ها

 1. هرروز یک سوال 109 : معروفترین فضای همگانی شهروند گرا ؟ (4 پاسخ)
 2. هر روز یک سوال112:کدام نوع از فضاهای بسته رنسانس اکثرا در حومه شهرها بوده؟ (1 پاسخ)
 3. سوال105:تنها شهری که محدوده قرون وسطایی خود را حفظ نموده؟ (4 پاسخ)
 4. هر روز یک سوال 108 : نظام سلسه مراتبی در ایران ؟ (6 پاسخ)
 5. هرورزیک سوال 109: توپوگرافی ؟ (2 پاسخ)
 6. هر روز یک سوال 106 : نظریه ای جوهری ؟ (5 پاسخ)
 7. سوال104:در شهرهای از پیش طراحی شده کمتر به چشم میخورده و در باستیدها وجود خارجی نداشت (2 پاسخ)
 8. هر روز یک سوال 107 : نظریه اصالت بخشی ؟ (7 پاسخ)
 9. هر روز یک سوال 102 : مدیریت شهری ؟ (2 پاسخ)
 10. سوال105:تفاوت مکانگزینی شهرهای یونانی و رومی چگونه بوده است؟ (2 پاسخ)
 11. سوال 103:کلنیای رمی که بزرگترین شهر غرب اروپا بوده؟ (1 پاسخ)
 12. سوال 101:مامفورد ... را نمونهای خوب از شهرسازی رومی در دوران اوج خود میداند. (6 پاسخ)
 13. سوال102:محلات رومی که توسط خیابانها از هم جدا میشدند چه نام داشت؟ (2 پاسخ)
 14. هرروز یک سوال 103 : انواع فضاهای سبز ؟ (3 پاسخ)
 15. مکانیابی حقوقی چیست (0 پاسخ)
 16. انواع بوستان ها بر اساس مقیاس عملکردی (0 پاسخ)
 17. هر روز یک سوال:100:شهر تیکال در کدام تمدن وجود داشت؟؟؟؟؟؟ (7 پاسخ)
 18. هر روز یک سوال:99:شهر تئوچتیتلان؟؟؟؟؟؟ (5 پاسخ)
 19. هر روز یک سوال:98:گروه های اصلی شهر های امپراتوری روم؟؟؟؟؟؟ (5 پاسخ)
 20. تیمگاد چیست (5 پاسخ)
 21. سوال:بانی دولت آکد که بود؟ (3 پاسخ)
 22. سوال97 :در تمدن روم "کاراکالا" و "بالبوس" چه مکانهایی بودند؟ (3 پاسخ)
 23. سوال : 79 : ایجاد وگسترش شهرهای خودیار مربوط به کدام دوره تاریخی در ایران است ؟ (10 پاسخ)
 24. هر روز یک سوال 95 : ساخت اجتماعی قرون وسط ؟ (3 پاسخ)
 25. هر روز یک سوال:89:ویژگی بارز باستید ها؟؟؟؟؟ (6 پاسخ)
 26. هر روز یک سوال:88:میدان معروف کامپو و کلیسای سن دومینیکو از مشخصه های کدام شهر است؟ (7 پاسخ)
 27. هر روز یک سوال:93:ریشه های تمدن یونان؟؟؟؟؟ (2 پاسخ)
 28. هر روز یک سوال:95:لوتال،از شهر های کدام تمدن است؟؟؟؟؟؟؟ (3 پاسخ)
 29. هر روز یک سوال:87:آگورای کدام یک از شهرهای شکل هندسی نامنظمی داشت؟؟؟؟؟ (6 پاسخ)
 30. هرروز یک سوال 82: در نظریه مکان مرکزی والتر کریستالر پارامتر k=3 به چه مفهومی است ؟ (9 پاسخ)
 31. هر روز یک سوال:85:تمدن ژاپن شبیه کدام تمدن است؟؟؟؟ (14 پاسخ)
 32. هر روز یک سوال:86: تفاوت برده های رومی و یونانی؟؟؟؟؟؟؟ (12 پاسخ)
 33. هر روز یک سوال:84:ریشه تمدن آزتک؟؟؟؟؟ (4 پاسخ)
 34. هر روز یک سوال:94:ساختار اجتماعی تمدن روم؟؟؟؟؟ (3 پاسخ)
 35. هر روز یک سوال:92:نحوه ساختن شهر توسط رومیان؟؟؟؟ (1 پاسخ)
 36. هر روز یک سوال:75:نظریه هیدرولیک و نظریه اقتصادی توسط چه کسانی مطرح گردیده است؟ (6 پاسخ)
 37. سوال : 83: عامل اصلی تخمین جمعیت در شهر های باستانی ایران... ؟ (3 پاسخ)
 38. هر روز یک سوال:90: سرزمین آراتا و تل ابلیس به ترتیب در کدام شهرها؟؟؟؟؟؟ (4 پاسخ)
 39. سوال : 80 : شهر معبد نتیجه بارز و تبلور فضایی دوران ....... است . (6 پاسخ)
 40. سوال : 81 : در نظریه پل سینجر منشاء و پیدایش شهر مترادف است با ... (4 پاسخ)
 41. هر روز یک سوال:91:تقسیم قلمرو فرمانروایی اسکندر بعد از مرگش؟؟؟؟؟؟ (1 پاسخ)
 42. هر روز یک سوال:76: بزرگترین شهر تمدن سومر، کدام است؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (6 پاسخ)
 43. هر روز یک سوال : 77:فرهنگ شهرنشین ایران در دوره قبل از اسلام ؟؟؟ (3 پاسخ)
 44. هر روز یک سوال:73: مکان گزینی شهر های کدام تمدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (5 پاسخ)
 45. سوال : 78: خصوصیات جمعیتی مادر شهر در نظریه مکان مرکزی؟ (8 پاسخ)
 46. هر روز یک سوال:72:مزیت روشA.H.P نسبت به سایر روشها در چیست؟ (5 پاسخ)
 47. هر روز یک سوال : 71 : دو هدف بزرگ شهرسازی سلوکیان ؟ (2 پاسخ)
 48. هر روز یک سوال:70:اولین کسترا در تمدن روم چه نام داشت؟ (16 پاسخ)
 49. هر روز یک سوال : اولین طرح هندسی فضای دوره رنسانس ؟ (5 پاسخ)
 50. هر روز یک سوال:69:درباره تمدن چین..... (2 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6