ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: مسابقه سایت اسکیس/مسابقه ششم/طرح ها- برنده مهندس dementor و مهندس farnoosh joon
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7
در این مسابقه سوالات ارائه شده
اولین پاسخ ارسال شده لحاظ میگردد
برنده کسی است که بیشترین پاسخ صحیح را پیش از دیگران ارسال کند
جایزه امشب:
3000 تومان به نفر اول
2000 تومان به نفر دوم
1-تغییر نام طرح های جامع به طرح های توسعه و عمران شهری در چه سالی؟
2-اصلاحات ارضی در کدام برنامه بوقوع پیوست؟
3-اولین قانون بلدیه چه سالی و چه وظایفی؟
4-سومین قانون بلدیه چه سالی بود؟
5-نخستین طرح حمل و نقل تهران در چه سالی؟توسط کدام شرکت مشاوره؟و نتیجه طرح؟
سوالا کو؟
سلام
سومین قانون بلدیه : قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهر ها و روستاها
1- 1284 بند هفتم از ماده 70 از وظائف انجمن بلديه :
- ترتيب لوايح تغيير و تکميل نقشه‌هاي شهري و ترتيب نقشه‌هاي جديد.
سوال اول در دهه 1360
سوالات را بدقت پاسخ دهید
سال دقیق را ذکر کنید
شماره سوال را بنویسید
1- 1353
3- 1284 بند هفتم از ماده 70 از وظائف انجمن بلديه :
- ترتيب لوايح تغيير و تکميل نقشه‌هاي شهري و ترتيب نقشه‌هاي جديد
4- 1328
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7