ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: برنامه ریزی،هر روز یک سوال- ارشد94: 58
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شهرداری چگونه نهادی است؟
1- خصوصی و مردمی
2- مستقل و مردمی، تحت نظارت حوزه ریاست
3- وابسته در تشکیلات اجرایی و عملی وزارت کشور
4- مستقل مردمی، تحت نظارت وزارت کشور
جواب: گزینه 4