ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: کالبد خیابان به انگلیسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مهنی تخصصی کلمه ( کالبد خیابان) به انگلیسی چی میشه؟