ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: هرروز یک سوال 74: واضح نظریه ساختاری -کارکردی در برنامه ریزی ؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ریشه اصلی نظریه های ساختاری - کارکردی رو در کارهای کدامیک از اندیشمندان زیر میتوان مشاهد نمود ؟ راهنمای ( کتاب زهره دانشپور ) نظریه های برنامه ریزی

1- کوین لینچ
2-پاتریگ گدس
3-ملوین وبر
4- لیندبلوم
پاتریک گدس
پاتریک گدس
پاسخ صحیح گزینه 3 (ملوین وبر) بود....!
ملوین وبره
کتاب مهمی برای ارشده اما رو مخه دیگه
ملوین وبر مسلما