ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: معیارهای مکانیابی و مطلوبیت در کاربریهای مختلف
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
800x600 معیارهای مکانیابی و مطلوبیت در کاربریهای مختلف را نام ببرند این سئوال از سئوالات آزمون شهرداری ها بود
سازگاري -مطلوبيت -ظرفيت -ناسازگاري -وابستگي