ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
 • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4.67
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد) صفايي پور مسعود*,روزبه حبيبه
* دانشگاه شهيد چمران اهواز
امروزه جنبه هاي اجتماعي شهرها مورد توجه برنامه ريزان شهري قرار گرفته و از اهميت فراواني برخوردار است؛ چرا كه با نگاهي به تاريخ برنامه ريزي شهري مي توان شاهد ارتقاء برنامه ريزي شهري از نگاه صرف كالبدي به نگاهي چندبعدي بود كه كليه ابعاد را در برمي گيرد. از طرف ديگر محله نيز به عنوان يكي از ابزارهاي برنامه ريزي شهري در طول قرن بيستم براي فائق امدن بر مسائل شهري مطرح بوده و از ديدگاه هاي مختلف به آن توجه شده است. در حقيقت محله ها بيشتر از آنکه واحدهاي جغرافيايي و کالبدي باشند واحدهاي اجتماعي و فرهنگي هستند و از اين جهت واحدهاي معتبرتري براي برنامه ريزي به حساب مي آيند


.
در پژوهش حاضر با توجه به اهميت ابعاد اجتماعي در برنامه ريزي شهري به بررسي عامل هويت در محلات پرداخته و تاثير عوامل موثر در هويت بخشي به محلات مسكوني مورد بررسي قرار مي گيرد. چراكه اين عوامل يکي از منابع بالقوه مهم فراهم سازي مقدمات توسعه پايدار و تضمين ماندگاري شاخص هاي توسعه مي باشد. بر اين اساس با استناد به روش توصيفي- تحليلي و بر مبناي بررسي هاي ميداني، عامل هويت در محله فخرآباد شيراز بررسي خواهد شد.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS، از طريق آزمون كاي اسكوئر، ضريب في و کرامر و ضريب لاندا انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که متغيرهاي اجتماعي- فرهنگي با شدت همبستگي قوي و کاهش خطاي بالا، ارتباط بيشتري با عامل هويت دارند و محله فخرآباد در برآورده ساختن نيازهاي ساکنين از لحاظ اصول تضمين کننده پايداري محله موفقيت نسبي کسب کرده است.
كليد واژه: هويت، تعلق خاطر، توسعه پايدار، محله مسکوني.pdf   66913923108.pdf (اندازه: 733.75 KB / تعداد دفعات دریافت: 116)

آخرین ارسال های من :


تو قلب ِ من یه امپراطوره .. تسلیم میشه چونکه مجبوره
[/size][/size]
 سپاس شده توسط: Brightness ، FaTyJo0oN ، wimifire ، foroogh.r ، 9123533029 ، haydariyan ، atelieahjam
2
RE: دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
با سلام . پیش تر بحثی در سایت صورت گرفته در مورد بحث و بررسی مقالات، که شروع به کار کردیم و متاسفانه در میانه راه به دلایل مختلف متوقف شد. (بحث و بررسی مقالات 1 ، بحث و بررسی مقالات2 ) . 26با توجه به مفید بودن بحث ها تصمیم به ادامه این بحث ها شد.یه توضیح کوچولو در مورد بحث: مقالاتی که بروز و جدید هستند یا بحث جالبی دارند رو معرفی کنید تا در موردش بحث کنیم. این بحث ها تو تایپیکی که مقاله ارسال شده انجام میگیره113پیشنهاد میشه ابتدا مقاله رو بخونید و سپس در بحث شرکت کنید.


قسمتهایی از مقاله:
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ( واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ) ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﻀـﺎي زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ از ﻓﻀﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ، ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﻧﺰدﻳﻚ، رواﺑﻂ ﻣﺤﻜﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻼت ﻣﻜﺎنﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﭘﻴﺎده ﺷﺪن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻀـﻤﻴﻦﻛﻨﻨـﺪه ي ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎﻳـﺪار ﺑـﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و اﻣﻨﻴـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن رادر اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي ﻛـﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺧـﻮد ﻫﻤـﺎن اﺣﺴـﺎس ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺧـﻮد را در ﻳــﻚ ﻣﺤــﻴﻂ آﺷــﻨﺎ ﻣﺜــﻞ ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨــﺪ.
ﻣﺤﻼت ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ و از ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺮاثﻫﺎي ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ-ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺨﺸد. اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ واﺣﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاﺑﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺷﻬﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺧﺮد و ﻣﻠﻤﻮس ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻌﻠﻖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻠﻤﻮس اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت روﻳﺎروي، ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

و اما سوال : چه طور میشه حس تعلق رو تو یه محله به وجود آورد؟؟
آخرین ارسال های من :

خدایا:
مرا ببخش ،  
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم  
و خانه تو نبود....!!!!
63
 سپاس شده توسط: Sahab ، YouSef_YAS ، wimifire
3
RE: دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
سلام ..خسته نباشین ...
...از اولین لحظه که به یک فضا وارد میشین شما برچسب خودتونو به اون فضا محیط یا کالبد با کاربری مختلف میزنین .. مفهوم مکان از طریق هم پوشانی سه مولفه ایجاد میشه ... کالبد-عملکرد-معنا یا فیزیکی-فعالیت-معنی درواقع یک محیط یک سامانه مفهومی است وقتی شما به دنبال یک کیفیت مورد یا جستجوش میکنین در یک محیط در واقع تمامی سیاست ها و راهبرهای شماست که نهایتا به اون محیط کیفیت را عطا میکند... یعنی باید برای حس تعلق( که میتونم به قطع بهترین راهنما برای ایجاد ون رو کتاب محیط پاسخده بیان کنم ..) سه مولفه پیدی اورنده محیط رو در نظر بگیرید .. برای کالبد چه سیاستی ارائه بدهیم یا برای مولفه کاربری - عملکرد یا فعالیت و همچنین عامل مهمتر معنا .. باید اعتراف کنم که گاهی اوقات تعادل در سامانه محیط مطلوب رو بوجود میاره اما اگه به دنبال حس تعلق یا به عبارتی این فضا برایم دلنشین معقول یا خودمونی و احساس مالکیت به فضا شما باید روشن کنین که از هدف خودتون اگاهی دارین و میدونین که هم فرآیند وهم محصول براتون مهمه.. این تازه درک اولیه مسیر پیشروی شماست .. بعدش شما هستین و خطی گری و اراءه سیاست و خوب نهایتا یک طرح یک توضیح یا یک اسکیچاپ از طراحی انجام شده ...
آخرین ارسال های من :

  هیچ آوازه ای
  بر بلندی سرزمینی که سرای آن دام نبودن و نخواستنت است قدم گذاشته ای ونمی دانی که عاقبت عاشقانه هارا باد به لختی از ثانیه ای از جنون پر میدهد ... پر میدهد این عشقانه ها را چون که باد است باد لحظه ای آرام نمیگیرد .. درست مث من که درنگی بر من نیست ... و منهای بودن بی معنی این روزای پر تلاطمم ... هیچ آوازه ی دیگر نخواهم داشت... باد (م.فیروزه)
   سپاس شده توسط: FaTyJo0oN ، Sahab
  4
  RE: دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
  up...
  آخرین ارسال های من :

  5
  RE: دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
  با سلام و تشکر برای این مقاله مفید.
  این فایل قابل دانلود نیست. یعنی بعد از دانلود حجم فایل 0 مگابایته!! میشه دوباره آپ کنید فایلو؟ مرسی

  آخرین ارسال های من :
   6
   RE: دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
   (1392-8-15، 12:32 صبح)shaghayegh_66 نوشته است:  با سلام و تشکر برای این مقاله مفید.
   این فایل قابل دانلود نیست. یعنی بعد از دانلود حجم فایل 0 مگابایته!! میشه دوباره آپ کنید فایلو؟ مرسی

   سلام به ارسال کننده موضوع(مهندس سحاب) پیام ارسال شد در اولین فرصت بررسی می شود.

    سپاس شده توسط: shaghayegh_66
   7
   RE: دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
   دوباره قرار گرفت....دانلود کنید

    سپاس شده توسط: alireza ، shaghayegh_66
   8
   RE: دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
   ممنون از پیگیریتون آقای مهندس سحاب و آقای مهندس علیرضا.

    سپاس شده توسط: alireza
   9
   RE: دانلود هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد)/تیر92
   [quote='Sahab' pid='46491' dateline='1373493669']
   هويت و توسعه پايدار محله اي در شهر شيراز (مورد: محله فخرآباد) صفايي پور مسعود*,روزبه حبيبه
   * دانشگاه شهيد چمران اهواز
   واقعا متشکر. خیلی مفید بود. دنبال مقاله ای با عنوان توسعه پایدار بودم.

   آخرین ارسال های من :
   موضوعات مرتبط با این موضوع...
   موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
     مشارکت عمومی در پروژه های توسعه شهری دورنمایی آلمانی-آبان 94 Sahab 571 1394-10-16، 03:48 صبح
   آخرین ارسال: Sahab
     نوسازی شهری و توسعه مجدد (شناسایی برنامه‌ریزی مداخله مناسب برای شهرهای هند)-آبان94 Sahab 970 1394-10-15، 06:28 صبح
   آخرین ارسال: Sahab
     مدیریت و بازآفرینی شهری در آمریکا: دخالت دولت یا توسعه مجدد با هر هزینه ممکن؟-آبان94 Sahab 678 1394-10-15، 05:45 صبح
   آخرین ارسال: Sahab
     دانلود مقاله مرمت شهری و ارتقای سیمای شهری (مطالعه موردی جلفای اصفهان). Sahab 2,982 1393-7-26، 07:00 عصر
   آخرین ارسال: atelieahjam
     دانلود مقاله مقایسه تطبیقی حکمروایی شهری در توسعه فضاهای خلاق در چین/تابستان93 Sahab 1,514 1393-5-25، 09:56 عصر
   آخرین ارسال: Sahab
     نوشهرگرایی و راهکارهای احیای بافت فرسوده شهری؛مطالعه موردی:محله سنگلج تهران/اسفند92 Sahab 2,939 1393-2-24، 09:08 صبح
   آخرین ارسال: amir azizkhani
     دانلود مقاله فضاهای شهری متناسب با نیاز کودکان E.Y.I 1,800 1392-10-28، 01:36 صبح
   آخرین ارسال: E.Y.I
     دانلود مقاله تدوين اصول طراحی محوطه های بازی برای کودکان E.Y.I 1,597 1392-10-28، 01:32 صبح
   آخرین ارسال: E.Y.I
     A-43: دانلود مقاله ارزیابی محیط زیست شهری در قالب قوانین و ضوابط،«با تأکید بر آلودگی alireza 1,424 1392-10-27، 12:28 صبح
   آخرین ارسال: alireza
     A-42: دانلود مقاله کار گروه احیاء بافت فرسوده کاشان تشکلی جهت رسیدن به یک مدیریت هماه alireza 1,594 1392-10-27، 12:27 صبح
   آخرین ارسال: alireza
   کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
   آمار انجمن
   آخرين ارسال ها
   موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
     دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 سازمان سنجش 9-16 Sahab Sahab مشاوره برای کنکور مرحله اول
     مشاوره برنامه ریزی  کنکور برنامه ریزی شهری ۹۷ 9-11 Sbht Sbht مشاوره برای کنکور مرحله اول
     GISاستان ایلام 9-9 ماراویا alireza طرح تفصیلی شهرهای ایران dwg و gis
     مجموعه ای از قوانین مهم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کنکور ارشد و دکتر... 9-5 alireza milad93 تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
     درخواست رایگان  نظریه های برنامه ریزی شهری 9-5 mmmmm12345 milad93 برنامه ریزی شهری
     نقشه اتوکدی استثنایی طرح هادی روستا ازناو ملایر - استان همدان 9-5 alireza milad93 طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
     نقشه اتوکدی منطقه 21 تهران با فرمت dwg 9-5 alireza raha93 طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
     کمک فوری 9-5 hellena raha93 gis
     معنی  settlement layout چی میشه؟ 9-5 shiva99 raha93 مقالات انگلیسی
     درخواست غیر رایگان  جزوه تنظیم شرایطی حمیدرضا ایزدی مرکز معماری ایران 9-5 ehsan12 haniiiii جزوه های معماری
     مشاوره  ثبت نام دکتری 9-3 moni_utopia alireza پرسش و پاسخ
     نقشه اتوکدی استثنایی طرح هادی روستای نامیله ملایر - همدان 19 نقشه 8-30 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
     نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل 8-27 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
     غیر رایگان  دانلود طرح تفصیلی و جامع اصفهان(vip) 8-22 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-2)
     درخواست غیر رایگان  کتاب سیر اندیشه ها 8-15 moni_utopia moni_utopia پرسش و پاسخ
   با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

   [-]
   جستجو
   جستجوی گوگل