ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 3.21
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
كارآفريني روستايي،ضرورت استراتژيك توسعه
·كارآفريني روستايي،ضرورت استراتژيك توسعه
·نويسنده:سيدنبي اله حسيني

·مدرس كارآفريني دانشگاه

·اگرتوسعه راعامل دوام وبقا وتعالي ملتها قلمداد نموده و آن راشرط حضور غرورآفرين درعرصه معادلات جهاني تلقي كنيم وتوسعه يافتگي كشورها وملت ها راشاخص شكوفايي،پويايي،قابليت،شايستگي،مدنيت ومدرنيته بدانيم،شايسته است تاحركت درمسير توسعه وتلاش درراستاي دستيابي به آن را يكي از الزامات اساسي حضور درجوامع عصر حاضر ونيز ميزان ومعيارآگاهي وآرمانخواهي وتعالي جويي ملت هابيان نماييم.بگونه اي كه آنها علاقمندند تا همه اركان وپتانسيل هاي ملي خود را بكارگرفته وازهمه ظرفيت ها و توانايي هاي خود درجهت تحقق اهداف آن استفاده نمايندكه دراين بين نقش عوامل وعناصر انساني وجمعيتي ازيك سو وبهره جويي ازتمامي اجزاي نظام هاي اجتماعي،اقتصادي وزيست محيطي ازدگرسوي نشان ازعمق علاقه آنان به اين پديده دارد.

·بي گمان چنانچه قرارباشددرجامعه اي مسيرروبه رشد وتوسعه درپيش گرفته شود وكليه مراتب ومراحل آن باسرعت هرچه تمامتر وباسلامت پشت سرنهاده شودبايدهمه امكانات وعوامل ملي ومحلي آن جامعه بسيج گرديده تاهم باصرف كمترين هزينه وهم درابعاد گسترده تر بتواند از همه مواهب ونتايج آن منتفع گردد.وآنگاه است كه ميتواند به همه ي اثرات وتبعات شوم ناشي از توسعه نيافتگي درسريعترين زمان ممكن خاتمه بخشد،مسايل ومشكلات بغرنج وآلام آوري كه ميتوانند موجوديت وبقاي ملتي راازهستي ساقط نموده وبه بهاي نابودي وهده همه ي سرمايه هاي انساني وملي آن جامعه منتهي شود.·بنابراين دردنياي موسوم به عصراطلاعات،يكي ازشروط بنيادي براي دسترسي به الگوهاي توسعه درابعادچندگانه انساني،اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي ميزان مشاركت ودرگيري همه ي عوامل دراختيار جوامع مي باشدكه دراين بين بايد اذعان نمودكه توسعه روستايي بعنوان زيربناي رشد اقتصادي جامعه ميتواندواجدنقش وتاثير محوري باشد.·اينك سئوال اساسي اين است كه اين توسعه چگونه بايد اتفاق بيفتدتاجامعه بااتكاي به يكي ازعوامل استراتژيك خودبه طرز معجزه آسايي وباتحمل كمترين هزينه توان حضوردرعصرمتلاطم جامعه ي اطلاعاتي رابيابد؟درپاسخ به اين سئوال ميتوان ادعانمودكه ازبين رويكردهاي مختلفي كه براي اين امرمتصور است عنصركارآفريني آنچنانكه انديشمندان وصاحب نظران عرصه هاي اجتماعي واقتصادي به كرات يادآورگرديدند،ميتواندبعنوان يكي ازمهمترين وبهترين گزينه هاي توسعه يافتگي تلقي گردد.

·بي ترديد تحقق تمامي انواع كارآفريني بعنوان ابعاد انقلاب عظيم كارآفرينانه وجايگزيني اقتصادكارآمدكارآفريني به جاي مدل هاي قديمي تر اقتصادي يكي ازمهمترين راهبردها درجهت تحقق اهداف توسعه يافتگي ملت ها مطرح بوده وپيشنهادميگردد.چرا كه دراين مدل اصل بربه خدمت گرفتن همه ي توانمندي هاي انساني جامعه درجهت ارتقاي سطح بهره وري مي باشد

·امروزه كارآفريني بعنوان يك استراتژي وراهبرددرتوسعه وشكوفايي ورشدجوامع انساني به جايگزين بي بديلي تبديل گشته است كه ازطريق آن همه ي عوامل ومنابع وامكانات يك جامعه بصورت خودجوش وازراه قرارگرفتن دريك روندتكاملي درجهت نيل به آرمانهاي بلند اجتماعي بسيج گرديده تامنشابسياري ازآثار وپيامدهاي مثبت اقتصادي-اجتماعي گردند.

·لذاچنانچه به فوايد بيشماري كه براين پديده مترتب است توجه نموده وآن رادرهمه ي ابعاد احيابخشيم ب سريعتر به اهداف ومختصات يك الگوي كارآمدتوسعه اي دست خواهيم يافت.·موضوعي كه درخصوص اهميت كارآفريني وارتباط مستقيم آن بااعتلاي ملي يك ملت بايدجدي تلقي گرددآن چيزي است كه عليرغم همهي اهميتش درجامعه ي ايراني مع الاسف مغفول واقع گرديده وتوجه درخوري به آن نشده است وآن چيزي جز اهميت دادن به نقش" كارآفريني روستايي وكارآفرينان" ساكن درمحيط هاي روستايي نميباشد.اگرماروستاهارامحورهاي استراتژيك كشاورزي وتوليدات وفرآورده هاي غذايي جامعه بدانيم كه نيازبه آن روبه تزايدگذاشته است به نقش بي نظيرآن درپيشرفت ورشد وشكوفايي پي خواهيم بردودرك خواهيم كرد كه ناديده گرفتن سهم روستا وروستانشينان هزينه ها وتبعات ناگواري رادرپي خواهدنهادآن چيزي كه امروزه تحت عنوان معضلات اجتماعي-اقتصادي برگرده جامعه سنگيني نموده وباعث بي نظمي ها واضطراب هاي اجتماعي دراشكال مختلف بويژه ناامني ها،ناهنجارهاي رفتاري،كج خلقي هاي اجتماعي وبداخلاقي ها ونيزبروزپديده هاي شومي همچون رشدبي رويه مهاجرت،افزايش ميزان حاشيه نشيني دراطراف كلان شهرها وبسياري مشكلات ديگرمي باشدكه دراين مقاله سعي برآن ميشود تابه ذكراهميت كارآفريني روستايي وبرخي ازراهبردهاي توسعه روستايي درايران اشاره گردد:

·الف)برخي ازمختصات منحصربفرد روستادرنظام اجتماعي جامعه عبارتنداز:

·1-روستابعنوان بخش بزرگي از نظام اجتماعي وجمعيتي جامعه كه درآن تعداد كثيري ازعوامل انساني مولد سكونت دارند

·2-درروستا عوامل ومنابع ارزشمندي اعم ازعوامل انساني ومنابع طبيعي واقتصادي بعنوان ذخايراستراتژيك كشوروجودداشته كه درپيشرفت جامعه نقش حياتي دارند.

·3-نقش واهميت فراورده ها وتوليدات روستايي دررفع نيازهاي روبه تزايدجامعه درخورتوجه مي باشدنظيرتوليدمحصولات كشاورزي،زراعي،دامي وصنايع تبديلي كه نقش بي بديل ومنحصربفرداست.

·4-به اثبات رسيده است كه روستائيان درحفظ وصيانت ازمنابع ملي وذخايركشورودراداره امورات مربوطه بمراتب مطمئن تروقابل اتكاتربوده ودراين راستا كمك هاي شايان توجهي رابهاداره كشورمبذول مي دارند.

·5-براي جامعه ي اقتصادي ما بسياري ازدستاوردهاي روستائيان نقش استراتژيك داشته واهرم قابل اتكايي درپشتيباني ازنظام اقتصادي كشوردرعرصه ي جهاني ازطريق صادرات وورودكالاهاي ملي به بازارهاي پرظرفيت جهاني بوده،يعني درحقيقت شناسه قدرت اقتصادي كشوردرنزدجهانيان تلقي گرديده مضافا اينكه تكيه براقتصاد بي فايده نفتي راتقليل مي دهد.·6-فعال سازي ساكنان روستا هادرايران ميتواندكمك شايان توجهي به تامين امنيت اجتماعي نموده وباعث كاهش حجم زيادناملايمات اجتماعي گشته حتي منجر به رشدپديده ي" مهاجرت معكوس" شود.

·7-ايجاد وراه اندازي كسب وكارها مانند كسب وكارهاي خانوادگي وگروهي درروستاها بدليل وجودپيوندهاي قوي اجتماعي وروحيه ي بالاي مشاركت وتعاون درروستاها بالاترازشهرهاست.

·8-روحيه ي كاروتلاش ومسئوليت پذيري والتزام وتعهد به پيشرفت درميان جمعيت روستايي بيشتراز شهرنشينان وجوددارد.

·ب)باوجودهمه ي ويژگي هاي منحصربه فردوپتانسيل هاي نهفته درروستاها كه به توسعه همه جانبه ي كشورمنتهي ميگردد برخي از مهمترين مشكلات روستايي عبارتنداز:

·1-كمبودامكانات اجتماعي نظير خدمات بهداشتي،آموزشي،خطوط ارتباطي،امنيت ،آب آشاميدني،سوخت و...

·2-كمبود ميزان درآمد(ضعف اقتصادي)ناشي از افزايش جمعيت روستائيان،بيكاري(كامل يافصلي)،بهره وري پائين افراد ومنابع،عدم جذابيت براي سرمايه گذاري وضعف فضاي كسب وكار.

·ج)مهمترين راهكار هاي استراتژيك توسعه روستايي عبارتنداز:·1-تغييرنگرش حاكم براذهان مديران ومردم نسبت به روستا ازطريق:فرهنگ سازي بوسيله رسانه هاي جمعي وعمومي،برجسته سازي وتوجه ويژه به مناطق روستايي درنظام آموزشي،ابراز توجه ويژه به روستاها توسط مديران ارشد(مثل اقامت آنان درروستاها)و...

·2-جذاب سازي فضاي روستايي كشورازطريق:توسعه هدفمند فضاهاي فرهنگي وآموزشي روستاها،ايجادمراكز تفريحي،اقامتي،سياحتي درروستاها

·3-تكميل وتكامل جامعه اطلاعاتي روستايي كشورمانند ايجادارتباطات مخابراتي،ارتقاي سواد اطلاعاتي آنان ونزديك سازي فرهنگ شفاهي روستائيان بافرهنگ مكتوب ديجيتال.

·4-تشكيل خوشه هاي دانشي روستايي وتوسعه زيرساخت هاي دانشي مثلتدوين نقشه صنايع روستايي كشور،ايجادوتوسعه مراكز تحصيلي وآموزشي(بخصوص آموزش هاي كاربردي)،ارتقاي سطح سوادروستائيان وآموزش آنان دربكارگيري روش ها وفناوري هاي نوين

·5-نوسازي مناطق آسيب ديده ي روستايي وتوسعه اشتغال زايي درروستاهاي كشور از طريق حاكم سازي فضاي كارآفريني وايجادپارك هاي كارآفريني درمراكز ومناطق مستعدوهمچنين حمايت از فارغ التحصيلان روستايي براي راه اندازي كسب وكاردرروستاها

·6-شكوفاسازي اقتصادروستايي وتاسيس روستاهاي نوين كه ازجهات موقعيت وامكانات همپاي شهرهاباشند،توسعه صنايع دستي وروزآمدسازس آنها،جذب سرمايه گذاران خارجي وبخش خصوصي به سمت روستاهاوفرهنگ سازي براي تغيير الگوهاي مصرف وتوليددرروستا.

·د)برنامه هاي توسعه روستايي بايد به مواردي همچون:

·ايجاداشتغال دربخشهاي غيركشاورزي،كنترل جمعيت،توسعه اجتماعي وشهرسازي روستا،كاهش مهاجرت به شهرها،افزايش سطح رفاه،تاكيدبرجذب وتوسعه ي فناوري هاي جديد وآموزش وتربيت نيروي انساني ماهرتوجه داشته باشد.

·ه)چالش هاي توسعه روستا عبارتنداز:

·1-عدم دسترسي به سرمايه وامكانات

·2-مشكل درعرضه كالاها وخدمات

·3-تاكيدبريك صنعت ياكسب وكارخاص

·4-وجودپديده حاشيه نشيني وتمايل شديد به مهاجرت

·5-گسترش روزافزون تغييركاربري اراضي زراعي

·6-امكان ريسك كمتر درروستاها

·7-كمبود سازمانهاي حمايت كننده

·و)استراتژي هاي عمده برنامه هاي توسعه روستايي عبارتنداز:

·1-توسعه كشاورزي(توليدموادغذايي،توليدمحصولات صنعتي،فراوري محصولات و...)

·2-توسعه يكپارچه روستايي

·3-صنعتي نمودن روستاها

·4-توسعه مراكزرشدروستايي

·ز)نقش كارآفريني درتوسعه اقتصادي روستا:

·1-دستيابي روستائيان به كالاها وخدمات موردنياز

·2-رشد اقتصادي روستاها

·3-كاهش پديده ي مهاجرت به شهرها

·4-ارتقاي سطح امنيت اجتماعي ورفاه درروستاها

·5- تشويق به ايجاد كسب وكارهاي جديد

·6-تشويق كسب وكارهاي موجودبه توسعه

·ح)پيش نيازهاي توسعه كارآفريني درروستاها:

·1-توسعه فرهنگ كارآفريني

·2-آموزش كارآفريني

·3-توسعه ي زيرساخت هاي كارآفريني

·4-سه استراتژي اساسي توسعه كارآفريني روستايي شامل:جذب كسب وكارهاازمناطق ديگر،حفظ وتوسعه ي كسب وكارهاي موجود ازطريق سياستهاي حمايتي وحمايت از ايجاد كسب وكارهاي جديدازدل خودمناطق روستايي مي باشد.

·ط)راهبردهاي بلندمدت توسعه كارآفريني روستايي عبارتنداز:

·1-ايجادشرايط ويژه براي معكوس نمودن روند مهاجرت

·2-اصلاح وتغيير الگو ي توزيع ومصرف انرژي

·3-توسعه وبهينه سازي شبكه هاي حمل ونقل

·4-ممنوعيت تغييركاربري اراضي باغي،زراعي وعرصه هاي جنگلي ومرتعي

·5-بهبود مديريت واصلاح شيوه هاي توليد دربخش هاي كشاورزي

·6-توسعه صنايع تبديلي زود بادرمناطق مستعد

·7-اقتصادي نمودن كالاهاي كشاورزي وروستايي

·8-دستيابي همگاني به آموزش هاي مقدماتي،ترويج وبهبودشكاف هاي طبقاتي وارتقاي توانمندي هاي زنان روستايي

·9-ارتقاي سطح سلامت،ايجادمحيط هاي زندگي مفرح ونشاط انگيز

·10-حمايت موثرازتشكيل وتوسعه تعاوني ها وايجادوگسترش مجتمع هاي تعاوني روستايي

·11-تشكيل گروه هاي پس اندازخودگردان براي تامين بخشي ازنيازهاي مالي پروژه هاي كارآفريني

·12-ايجادسيستم هاي اعتباري كوچك بمنظور ارايه تسهيلات مثل تاسيس بانك روستايي

·13-ايجادمراكزآموزشي تلفيقي بمنظورارائه خدمات آموزش ومشاوره درزمينه هاي مختلف بازاريابي،مراقبت ازحيوانات اهلي،صنايع دستي وسايرمهارت هاي موردنياز

تهیه کننده:المیرا مصیبی
آخرین ارسال های من :

موفقیت در گرو تلاش است
 همکاری در فروش فایل و پروژه های شما:
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  90.293 46- مدیریت شهری و نقش آن در توسعه ی سازمان فضایی شهر بابلسر سیدمحمد رستمکلایی aramo 3,520 2016-12-10، 10:36 PM
آخرین ارسال: oyster
  نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کلان شهرها cnstm 1,094 2015-06-26، 03:29 PM
آخرین ارسال: cnstm
  مقاله دانلود مقاله جایگاه اکوتوریسم بیابانی در توسعه سکونتگاه های روستایی atelieahjam 1,878 2015-04-08، 02:42 PM
آخرین ارسال: atelieahjam
  رایگان ضرورت جایگاه آمایش سرزمین در برنامه ریزی توسعه شهرهای ساحلی atelieahjam 1,852 2014-10-26، 10:07 PM
آخرین ارسال: atelieahjam
  بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی khansa 1,824 2014-10-18، 08:17 AM
آخرین ارسال: khansa
  نقش معماری سبز در توسعه پایدار شهری khansa 1,606 2014-10-14، 07:33 AM
آخرین ارسال: khansa
  بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه شهري؛ مورد پژوهشي: شهر محلات FaTyJo0oN 3,184 2014-10-10، 12:20 PM
آخرین ارسال: FaTyJo0oN
  تحلیل عوامل طبیعی مؤثر بر تراکم روستاها و تهیه نقشه توان توسعه بخش کوهستانی استان ماز khansa 1,392 2014-10-06، 09:10 AM
آخرین ارسال: khansa
  ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی - دکتر گلابچی MHAKBARI 1,059 2014-10-05، 03:08 PM
آخرین ارسال: MHAKBARI
  ضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چالش های جهانی و بومی پایداری khansa 856 2014-09-25، 07:59 AM
آخرین ارسال: khansa
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  مقاله  مقاله شهرسازی دیروز archopedia kaveh989 مقالات فارسی(vip-1)
  بیکاری بعد از اتمام تحصیل در رشته طراحی شهری دیروز nazgol22 kaveh989 تالار گفتمان طراحی شهری
  بلیط تهران استانبول دیروز dooronazdik2018 dooronazdik2018 گفتگوی آزاد
  نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 05-20 diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود دفترچه سوالات ارشد طراحی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
  دانلود دفترچه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی سالانه عمران، معماری و طراحی... 04-12 Sahab Sahab اخبار همایش ها
  نكات تخصصی ارشد برنامه ریزی شهری ویرایش اول 1397 شامل 999 نکته 04-05 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  درخواست کتاب حقوق و قوانین شهری دکتر کامیار 04-02 gasemij آرزوعطاری پرسش و پاسخ
  دانلود پاورپوینت و جزوه آشنایی با معماری اسلامی2 (PDF DOC PPT) 03-25 atelieahjam hamidfa فروشگاه فایل اربان شاپ
  درخواست غیر رایگان  جزوه کلاسی و پر شده کامل ایستایی استاد طباطبایی از آکادم... 03-11 ehsan12 alireza جزوه های معماری
  دانلود دفترچه سوالات دکتری سراسری و آزاد شهرسازی 1397 02-25 alireza alireza تالار گفتمان دکتری شهرسازی
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل