ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 90 رأی - میانگین امتیازات: 3.09
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
دکتر اسماعیل شیعه (لطفا بخونید مهمه )
مشخصات فردی
- نام خانوادگی :شیعه
- نام : اسماعيل
- متولد : 7/9/1328_ اراک
- مرتبه علمی : دانشيار پايه 32
- گروه آموزشی: شهرسازی
- پست الکترونيکی : es_shieh AT iust.ac.ir
[تصویر:  shee.jpg]

2_ سوابق آموزشی
2-1- تحصيلات دانشگاهي
- دکترای شهرسازی، دانشگاه تهران، 1379
- فوق ليسانس برنامه ريزی شهری ومنطقه ای، دانشگاه تهران، 1355
2-2-1- دوره های آموزشی گذرانيده شده
- دوره زبان انگليسی (1364)، دانشگاه فنی منچستر(بريتانيا)
- دوره مديريت اداری (1379) سازمان مديريت دولتی، تهران
- دوره پدافند غيرعامل (1389) دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
2-1-2- زمينه های تخصصی و تحقيقاتی
- برنامه ريزی شهری
- برنامه ريزی مسکن
- برنامه ريزی کاربری اراضی شهری
- تراکم و سرانه های شهری
- پايداری شهری
3- اشتغال
3-1- عضو هيأت علمی رسمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، از سال 1357 تاکنون
3-2- همکاری با نهاد ها و مؤسسات پژوهشی
- معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ايران، در زمينه انجام تحقيقات علمی در فاصله سالهای 1363-1389
- مرکز مطالعات برنامه يزی شهری تهران، در زمينه مشاوره های علمی، 1387-1388
- مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی شهرسازی و معماری ايران، عضويت در هيأت امناء 1386-1388
- بنياد دانشنامه بزرگ فارسی، همکاری علمی و پژوهشی، 1385-1387
- انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران – 1387 تاکنون
- بنياد ايران شناسی به عنوان عضو علمی ( از سال 1382 )
- جامعه مهندسان شهرساز ايران، به عنوان عضو علمی و حرفه ای ( از سال 1376)
4- دروس تدريس شده ( در دانشگاه علم و صنعت ايران ):

برنامه ريزی شهری ( 1357_ 1359)، اصول بهسازی روستاها ( 1358_1359)، برنامه ريزی مجتمع‌های زيستی 1 ( 1362_ 1382 ) برنامه ريزی مجتمع‌های زيستی 2 ( 1364_ 1376 )،کارگاه طراحی مجتمع‌های زيستی 1( 1365_ 1373)،کارگاه طراحی مجتمع‌های زيستی 2 (1375_1374) روش تحقيق علمی ( 1373 _ 1376) مبانی برنامه ريزی شهری (1377 – 1388 )، روش های برنامه‌ريـزی شهری ( 1377-1388) کارگاه برنامه ريزی شهری ( 1381-1388)، کارگاه محله( 1378-1383)، مبانی برنامه ريزی کالبدی ( 1381-1388 ) کارگاه برنامه ريزی منطقه‌ای ( 1384-1388)، برنامه ريزی مسکن (1375 و 1384-1385).
5- سوابق پژوهشی:
5-1- پژوهش‌های انجام شده:
- معيارهای کاربرد اراضی در طرح‌های جامع شهری ايران( 1356)، تهران، مهندسان مشاور اديبی – هريس، (وزارت مسکن و شهرسازی).
- استانداردهای پيشنهادی شهرسازی ايران (1360)، تهران ، جهاد دانشگاهی علم وصنعت ايران.
- بررسی اثرات زلزله در ساختمانهای شهری و روستايی کشور (1360)، تهران، جهاد دانشگاهی علم وصنعت ايران.
- تمرکز و عدم تمرکز جمعيت در رابطه با تسهيلات عمومی در استان مرکزی ( 1364)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران.
- کتاب راهنمای دانشگاه علم و صنعت ايران ( 1368)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران.
- فعاليتها، کارکردها و خدمات روستايی ايران ( 1372)، تهران، معاونت عمران و نوسازی وزارت جهاد سازندگی.

- عوامل مؤثر بر ساختار کالبدی- فضايی شهرها (1379)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران، ( براساس مأموريت فرصت مطالعاتی سالهای 1378 و 1379 در دانشگاه بريتيش کلمبيای کانادا)
- مقررات ايمنی شهر تهران در برابر سوانح طبيعی (1381) تهران دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران.
- تهران، سوانح طبيعی ستاد مديريت بحران شهر‌( 1381)، مرکز مديريت بحران شهر تهران، گزارش شماره 60، تهران.
- ضوابط قانونی و مقررات مورد نياز در تقويت مديريت سوانح طبيعی تهران( 1381) تهران مرکز مديريت بحران شهر تهران.
- ساماندهی خدمات حمل و نقل و پذيرايی در راههای بين شهری ايران (1382) تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران.
- معيارهای کاربری زمين پايدار شهری، ( 1385 ) تهران، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ايران.
- ضوابط شناخت سکونتگاههای غيررسمی شهرها (1386) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران.
- بررسی نقش بازار در بافت سنتی شهرهای ايران (1387) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران.
- انديشه های آرمانشهری دوران اسلامی ايران (1388) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ايران.
5-2- مقاله‌های چاپ شده در نشريه‌های علمی:
- شبکه راهها در شهرسازی سنتی ايران (1368)، نشريه تازه های ترافيک، شماره های 26و27، تهران، سازمان ترافيک تهران.
- تمرکز زدايی از بافت مرکزی تهران ( 1368)، نشريه رشد آموزش جغرافيا، شماره 18، تهران، دفتر برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش.
- عملکرد شهرسازی در پروژه های ساختمانی و راه ( 1369) ، نشريه تازه‌های ترافيک شماره 28، تهران، سازمان ترافيک تهران.
- نمايشگاه عمومی طراحی شهری در فرانکفورت ( 1369) ، نشريه تازه‌های ترافيک شماره‌های 29و30، تهران، سازمان ترافيک تهران.
- ملاحظات زيست محيطی در توسعه تکنولوژيک شهرها ( 1372) فصلنامه محيط زيست، شماره اول، جلد پنجم، تهران، سازمان حفاظت محيط زيست.

- اراک، شهر جديد عهد قاجار ( 1376 ) فصلنامه راه دانش شماره‌های 7و8، انجمن علمی و فرهنگی استان مرکزی، اراک، اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی.
- هنر شهرسازی در بافت قديمی اراک ( 1377)، فصلنامه راه دانش، شماره‌های 13و 14، انجمن علمی و فرهنگی استان مرکزی، اراک، اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی.
-The Effects Of Industrialization on Cities in Developing Countries ( August 2000), in:CHS News, A Publication of the U.B.C , Center for Human Settlements, vol.8,No. 1/2.
- تحول شهرسازی در ايالات متحده امريکا ( 1380)، نشريه پيام نظام مهندسی ساختمان، شماره 17 ، تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
- تأملی دربنای شهرهای جديد ( 1380)، نشريه پيام نظام مهندسی ساختمان، شماره 18 تهران ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.
- نظام استقرار، کتابخانه ها در شهر (1380 ) نشريه شهرداريها، شماره 29، وزارت کشور، تهران.
- تغيير بی‌برنامه کاربری زمين در محله‌های شهری (1380) خبرنامه جامعه مهندسان شهرساز، شماره 5، تهران، همان.

- معيارهای شهرسازی و نقش آن در سلامت اجتماعی جمعيت ( 1381 )، مجله بين المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، جلد سيزدهم ، شماره 3، تهران.
- آئين نامه کاهش آثار ناشی از سيل و سيلاب در تهران ( 1381) نشريه مديريت بحران، مرکز مديريت بحران شهر تهران ، شماره 11.
- شهرسازی برای کودکان ( 1382) ماهنامه فرهنگ و پژوهش، شماره 124.
- لزوم تحول مديريت شهری در ايران ( 1382)، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال اول شماره 1.
- نيل به يک جامعه حرفه ای شهرسازی ( 1382) نشريه شهرساز، شماره 1، سال 1.

- مديريت و برنامه‌های شهری و منطقه‌ای در فرانسه ( 1383)، ماهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، شماره 3، دوره 3، تهران.
- مقايسه شهرهای بزرگ ايران با مفاهيم مادر شهر و کلان شهر ( 1383 ) فصلنامه آبادی، شماره های 43و44 ( 8 و9 جديد ) ، تهران.
- شهرسازی در عصر پهلوی دوم ( 1383 ) فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره‌های 18و19، تهران.
- بحران بافت‌های مسکونی جديد در شهرهای بزرگ ايران ( 1384)، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 16، تهران.

- جايگاه مجتمع های خدماتی – رفاهی بين راهی از ديدگاه برنامه ريزی شهری ومنطقه ای ( 1384 مشترک با علی بدری ) مجله علمی – پژوهشی دانشگاه اصفهان جلد 18، شماره 1، اصفهان.
- ايجاد توقفگاههای متحرک زير زمينی در محله هـای شهری به عنــوان عاملــی در بهبود منظر شهری ( 1385 ) فصلنامه - آبادی – شماره 18، تهران.
- خطوط آهن و محله های مسکونی در نمونه تهران ( 1385 ) ، شهرداريها، شماره 73 ، تهران.
- نقش شوراها و مديريت شهری در کانادا – نمونه ونکوور ( 1386 ) فصلنامه ، ساخت شهر، شماره 8 و 9 تابستان، تهران.
- نقش دهی صنعتی به شهرهای ايران (1386) فصلنامه بين المللی علوم فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، شماره 5، جلد 18، تهران.

- آماده سازی شهر برای معلولين از ديدگاه برنامه ريزی شهری (1387) در مجله پژوهشهای هنر و معماری شماره های 2و 3، (مشترک با فاطمه چهرازی)
- برنامه ريزی کالبدی در کاهش آسيب پذيری شهر در برابر زلزله (1388) در مجله آرمانشهر شماره 3 ، ( مشترک با کيومرث حبيبی و کمال ترابی )، تهران.
- گردشگری پايدار در پارکهای طبيعی حومه شهرها (1388) در مجله آرمانشهر، شماره 3 ( مشترک با فاتح کبيری)، تهران.
- ساماندهی فضاهای شهری و تأثيرات اجتماعی آن (1388) در مجله آبادی، شماره 63، (مشترک با صديقه ميمندی )، تهران.
- نقد فرايند تهيه طرح جامع تهران (1388) در مجله محيط و منظر، شماره 5 ، تهران.

- Stream corridors as invaluable urban settlement: Suggestion for improvement of Paveh stream (2008), in: IUST internal Journal of Engineering sciene. ( shared with Ayyoob Sharifi)
5-3- مقاله های درج شده در دايره المعارف ها و دانشنامه ها:

کامل دانلود کنید:


.doc   کامل در مورد سوابق دکتر شیعه.doc (اندازه: 214.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 151)

منبع: سایت دانشگاه علم وصنعت ایران
آخرین ارسال های من :

 سپاس شده توسط: arvik ، kasrak ، somita
2
RE: دکتر اسماعیل شیعه (بیشتر بدانیم)
ok........very goooooood mr. alireza..................thanks
آخرین ارسال های من :

[تصویر:  7t5vft1gcxenjxsyw7b6.png]
 سپاس شده توسط: alireza
3
RE: دکتر اسماعیل شیعه (بیشتر بدانیم)
سلام از شما مهندس صادقی پور تشکر میکنم زحمت شما بود که این سوابق را در سایت گذاشتم امیدوارم شهرسازان و معماران با این بزرگ مرد شهرسازی بیشتر آشنا بشند.

و یک درخواست از دکتر شیعه بعنوان یک شاگرد :

چناب آقای دکتر شیعه شاید یه وقت درخواست من به گوش شما برسد همانطور که فایلی که از کتاب شما آماده کردم در کمتر از 1 ماه به شما رسید و من نمی دونم که مهندس ساسان ارزانی عزیز به شما چی گفته و چی گذشته ولی از شما خواهش میکنم به خاطر شهرسازان و معماران عزیز کشورمون به من اجازه دهید تا دوباره فایل کتاب با شهر و منطقه را برای دانلود در سایت بزارم.

اکثر کاربرا از این موضوع ناراحتند از شما خواهش میکنم که این کار را برای این حقیر(علیرضا) انجام دهید.

با تشکر از شما بزرگ مرد شهرسازی ایران و دنیا

اگه کسی از شما میتونه ایشون را ببینه حتما پیغام منو به ایشون برسونه و نتیجه را در سایت درج کنه

از همه شما عزیزان که وجود با برکت شماست که اینجانب شب وروز در خدمت شما هستم تشکر میکنم واز شما میخوام که فایلهایی را که میتونه به شهرسازان ومعماران کمک کنه را در سایت بزارید.

ممنونم

 سپاس شده توسط: mah.architect ، ALI XxX ، sahartarava ، Brightness ، somita
4
RE: دکتر اسماعیل شیعه (لطفا بخونید مهمه )
سلام ...........منم با نظر ابشون کاملا موافقم و بنده از دکتر شیعه به عنوان یکی از شاگرداشون تقاضا دارم که این اجازه رو بدن.........چون نیت مهمه .....که نیت مدیر این سایت کاملا خیر خواهانه است .............................
با تشکر از استاد خوبم دکتر شیعه

 سپاس شده توسط: alireza ، Brightness
5
RE: دکتر اسماعیل شیعه (لطفا بخونید مهمه )
سلام جناب آقای دکتر شیعه

منم با صحبت های دوستان موافقم امیدوارم. ازتون میخوام که این اجازه را به مدیر سایت بدهید. باتشکر

آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: alireza
6
RE: دکتر اسماعیل شیعه (لطفا بخونید مهمه )
با سلام جناب آقای دکتر شیعه
لطفا این اجازه رو به مدیر سایت بدهید با تشکر.

آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: alireza
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  دکتر اسماعیل شیعه(اطلاعات کامل تر) Sadeghpour 5,993 1390-2-14، 10:43 عصر
آخرین ارسال: Sadeghpour
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  غیر رایگان  دانلود جزوه فنون و روش های برنامه ریزی-قسمت اول 6-29 0RKIDEH مصطفی 1992 تحقیقات ،جزوات(vip-2)
  پایان نامه امنیت شهری 6-21 غفوریان yashar.k درخواست پایان نامه
  منابع دارای اولویت اول مطالعه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی ویژه آز... 6-15 kasrak mtalkhab معرفی کتابهای تخصصی شهرسازی
  مبانی برنامه ریزی و مدیریت محیطی 6-15 محمد یگانه mtalkhab تحقیقات ،جزوات(vip-1)
  دانلود ArcGIS Desktop 10.2.0.3348 همراه با آموزش نصب 6-14 alireza saeed87 آموزش GIS
  دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط... 6-10 Sahab Sahab اخبار همایش ها
  غیر رایگان  داغ داغ، نقشه gis شهر تهران 6-10 parasto_gh mtr6510 طرح،پروژه،نقشه(vip-2)
  دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf 6-10 alireza mtr6510 نرم افزار gis--پاسخگو مهندسین aramo و ...
  چیدمان فضا در طراحی شهری -space syntax 6-10 mtr6510 mtr6510 تالار گفتمان طراحی شهری
  آموزش تکنیک چیدمان فضا و نرم افزار دپس مپ ویژه طراحان و برنامه ریزان شهری 6-10 mtr6510 mtr6510 نرم افزار
  شهر شناور روی آب به نام لی لی پد 6-5 somita thicharua88 اخبار طراحی شهری
  تدریس و آموزش روش راندینلی 6-5 yaser seraj thicharua88 مدل های کمی در شهرسازی
  راهنمایی 6-1 faribayekta faribayekta پرسش و پاسخ
  کتاب شهرسازی 5-28 faribayekta faribayekta پرسش و پاسخ
  فروش کتاب های اسکیس شهرسازی و معماری 5-21 joachom alireza فروشگاه کتاب نو و دست دوم
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل