ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 61 رأی - میانگین امتیازات: 3.08
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
بیشتر از 100 (منبع )مهم کارشناسی ارشد شهرسازی
">1- احسن،مجید،مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،تهران،1379
mall">2- اردشيري، مهيار: شوراها، شهرداري‌ها و مديريت شهري، ماهنامه شهر، شماره 3، 1378.
">3- اطهاري، کمال: بحران انديشه در شهرسازي معاصر ايران، معماري و شهرسازي، شماره 31 و 32، 1375.
mall">4- استروفسکي، واتسلاف: شهرسازي معاصر، ترجمه لادن اعتضادي، تهران، 1371.
mall">5- اطهاري، کمال: راهبرد توسعه، راهبردهاي شهرسازي و شهرهاي جديد، مجموعه مقالات شهرهاي جديد فرهنگي جديد در شهرنشيني، تهران، وزارت مسکن و شهرسازي، 1368.
">6- اطهاري، کمال و ديگران: مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن، بخش دوم، مطالعات اقتصادي، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1379.
mall">7- اعتماد، گيتي: آينده شهرسازي ايران، مجله معماري و شهرسازي، شماره 62 و 63، دوره نهم، 1380
mall">8- اميرياراحمدي، محمود: به سوي شهرسازي انسانگرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1378.
mall">9- اعتماد، گيتي: برنامه‌ريزي شهرهاي جديد، مجموعه مقالات شهرهاي جديد فرهنگي جديد در شهرنشيني، تهران، وزارت مسکن و شهرسازي، 1368.
mall">10- بحريني، حسين: تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازي، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
mall">11- بحريني، سيد حسين: تحليل فضاهاي شهري، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1386.
mall">12- بحريني، سيد حسين: فرايند طراحي شهري، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382.
mall">13- بنه ولو، لئوناردو: تاريخ شهر، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1369.
mall">14- پاپلي يزدي، محمد حسين: نظريه‌هاي شهر و پيرامون، تهران، سمت، 1382.
mall">15- پاول، کنت: شهر فردا، تهران، سازمان شهرداري‌هاي کشور، 1383.
mall">16- پور محمدي، محمد رضا، برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري، سمت،1385
mall">17- ترنر، تام: شهر همچون چشم انداز، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1376.
mall">20- توسلي، محمود: اصول و روش‌هاي طراحي شهري و فضاهاي مسکوني در ايران، شرکت افست، تهران، 1365.
mall">21- توسلي، محمود: قواعد و معيارهاي طراحي فضاي شهري، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1376.
mall">22- توفيق، فيروز: روش‌هاي شهرسازي نوين در فرانسه ـ انگلستان ـ آمريکا، وزارت مسکن و شهرسازي، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، 1384.
mall">23- توفيق، فيروز: گسترش شتابان شهرنشيني در ايران، مجله آبادي، سال سوم، شماره نهم، تهران، 1372.
mall">24- توفيق، فيروز: مجموعه مباحث و روش‌هاي شهرسازي: مسکن، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1369.
mall">25- جواد شهيدي، کوروش: مقدمه‌اي بر مفاهيم نوشهرها از آغاز تا امروز، 1377.
mall">26- حبيبي، محسن: از شار تا شهر، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
mall">27- حسين زاده دلير، کريم: برنامه‌ريزي ناحيه‌اي، تهران، سمت، 1380.
mall">28- حسيني، علي: مباني فني و اجرايي حقوق شهري و منطقه‌اي ايران، رشت، 1385.
mall">29- حکمت نيا، حسن: اصول و روش‌هاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي، يزد، 1345.
mall">30- دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،خبرنامه،شماره 18،1386
mall">31- دراکيس، ديويد: شهر جهان سومي، ترجمه فيروز جمالي، نشر توسعه، 1377.
mall">32- رهنمايي، محمد تقي: فرايند برنامه‌ريزي شهري ايران، سمت، تهران، 1383.
mall">33- رفيعي، مينو: مجموعه مباحث و روش‌هاي شهرسازي: اقتصاد، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1369.
mall">34- زنجاني، حبيب الله: مجموعه مباحث و روش‌هاي شهرسازي: جمعيت، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1369.
mall">35- زياري، کرامت الله: برنامه‌ريزي کاربري اراضي شهري، دانشگاه يزد، 1381.
mall">36- زياري، کرامت الله: برنامه‌ريزي شهرهاي جديد، سمت، تهران، 1378.
mall">37- زياري، کرامت الله: مکتبها، نظريه‌هاي و مدل‌هاي برنامه و برنامه‌ريزي منطقه‌اي، دانشگاه يزد، 1383.
mall">38- سازمان برنامه و بودجه: ارزيابي طرح‌هاي جامع شهري در ايران، مهندسان مشاور زيستا، تهران، 1372.
mall">39- سازمان برنامه و بودجه: طرح پايه آمايش سرزمين جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1368.
mall">40- سازمان شهرداري‌هاي کشور: برنامه‌ريزي و مديريت شهري: مسائل نظري و چالش‌هاي تجربي، تهران، 1381.
mall">41- سازمان شهرداريهاي کشور: معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري، تهران، 1383.
mall">42- سازمان شهرداريهاي کشور:کتاب سبز(راهنمای شهرداریها)،جلداول،شهرسازی،1377
mall">43- سازمان شهرداريهاي کشور:کتاب سبز ، (راهنمای شهرداریها) ، جلد پنجم ، طرحهای شهری در ایران ، 1377
mall">44- سایت اینترنتی مرکز آمار ایران
mall">45- سعيدنيا، احمد: انديشه‌هاي خام شهرسازي، هنرهاي زيبا، شماره اول، 1374.
mall">46- سعيد نيا،احمد:کتاب سبز شهرداري،کاربري زمين شهري،جلد2،مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري، تهران، 1378.
mall">47- سعيدنيا،احمد،کتاب سبزشهرداريها، نظام مراکزشهري وفضاهاي مسکوني،راهنماي شهرداريها،جلدچهارم،انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور،1382
mall">48- سعيد نيا، احمد، کتاب سبز شهرداري، طرحهاي شهري در ايران،راهنماي شهرداريها،جلد پنجم،انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور،،1382
mall">49- سعيدنيا، احمد، کتاب سبز شهرداريها، ساخت و سازهاي شهري، راهنماي شهرداريها، جلد ششم، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور،1382
mall">50- سعيدنيا ، احمد،کتاب سبزشهرداريها ، مواد زائد شهری ، راهنماي شهرداريها ، جلد هفتم ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور
mall">51- سعيدنيا،احمد،کتاب سبزشهرداريها،فضای سبز شهری،راهنماي شهرداريها ، جلدچهارم ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور
mall">52- سعيدنيا، احمد: کتاب سبزشهرداري، مديريت شهري، جلد 11، مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري، تهران، 1379.
mall">53- سعيدنيا،احمد،کتاب سبزشهرداريها،طراحی فضاها و مبلمان شهری،راهنماي شهرداريها، جلد چهارم ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور
mall">54- سلطان‌زاده، حسين:روند شکل‌گيري شهر و مراکز مذهبي در ايران، نشر آگاه، تهران، 1362.
mall">55- سلطان‌زاده، حسين: مقدمه‌اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران، تهران، امير کبير، 1367.
mall">56- سمينار شهرهاي جديد: شهرهاي جديد، فرهنگي جديد در شهرنشيني، وزارت مسکن و شهرسازي، شرکت عمران شهرهاي جديد، 1370.
mall">57- سيد
صدر
، ابوالقاسم: مجموعه کامل حقوق شهرسازي و معماري، خيام، 1378.
mall">58- سيف الديني، فرانک: مباني برنامه‌ريزي شهري، آييژ، تهران، 1381.
mall">59- شرکت عمران شهرهاي جديد: کتاب شهرهاي جديد ـ 2 (مجموعه مقالات شهرسازي)، 1382.
mall">60- شکويي، حسين: جغرافياي شهري، تهران، پيام نور، 1381.
mall">61- شکويي، حسين: ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري، سمت، 1373.
mall">62- شواي، فرانسواز: شهرسازي واقعيات و تخيلات، دانشگاه تهران، 1375.
mall">63- شورايعالي شهرسازي و معماري ايران: مجموعه مقالات کارگاه تخصصي تدوين سياست‌هاي راهبردي براي توسعه آتي شهر تهران، 1383.
mall">64- شورايعالي شهرسازي و معماري ايران: مصوبات کميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1377.
mall">65- شيعه، اسماعيل: با شهر و منطقه در ايران، دانشگاه علم و صنعت.
mall">66- شيعه، اسماعيل: کارگاه برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه پيام نور، 1385.
mall">67- شيعه، اسماعيل: مقدمه‌اي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1369.
mall">68- صرافي، مظفر: توسعه پايدار و مسئوليت برنامه ريزان شهري، مجله معماري و شهرسازي، شماره 35، 1375
mall">69- صرافي، مظفر: مباني برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي، سازمان برنامه و. بودجه، 1377.
mall">70- عابدين درکوش، سعيد: درآمدي به اقتصاد شهري، مرکز نشر دانشگاهي، تهران، 1372.
mall">71- عزيزي، محمد مهدي: تراکم در شهرسازي، دانشگاه تهران، 1382.
mall">72- عسگري، علي: برنامه‌ريزي کاربري اراضي شهري، همدان، نورعلم، 1381.
mall">73- عظيمي، احمد: قوانين شهرسازي در ايالات متحده آمريکا، وزارت مسکن و شهرسازي، تهران، 1357.
mall">74- فريد، يدالله: جغرافيا و شهرشناسي، دانشگاه تبريز، 1368.
mall">75- فکوهي، ناصر: انسان شناسي شهري، نشر ني، تهران، 1383.
mall">76- فلامکي، منصور: سيري در تجارب مرمت شهري از ونيز تا شيراز، تهران، نشر فضا، 1383.
mall">77- فلامکي، منصور: باززنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي، دانشگاه تهران، 1374.
mall">78- فني، زهره: شهرهاي کوچک رويکردي ديگر در توسعه منطقه‌اي، انتشارات سازمان شهرداري‌هاي کشور،1382.
mall">79- فيلد، برايان: فنون پيش‌بيني در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي، ترجمه فاطمه تقي‌زاده، سازمان برنامه و بودجه، 1376.
mall">80- قرار داد تيپ / 2، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
mall">82- قهاري، منوچهر: اداره امور شهر، تهران، 1364.
mall">84- کامروا، محمد علي: مقدمه‌اي بر شهرسازي معاصر ايران، تهران، دانشگاه تهران، 1384.
mall">85- کاميار، غلامرضا: حقوق شهرسازي بانضمام قوانين مربوط به شهرسازي،تهران، مجد، 1379.
mall">86- کرير، راب: فضاي شهري، جهاد دانشگاهي، تهران، 1375.
mall">87- کلانتري خليل آباد، حسين: فنون و تجارب برنامه‌ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران، 1384.
mall">88- کياني، محمد يوسف: شهرهاي ايران، جهاد دانشگاهي تهران، 1366.
mall">89- گوتن، آندره: شهرسازي در خدمت انسان، تهران، دانشگاه ملي ايران، 1358.
mall">90- گيديون، زيگفريد: فضا، زمان و معماري، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تهران، 1350.
mall">91- ليچفيلد، ناتانيل: نقش ارزيابي در روند برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي و تکنيک‌هاي رايج آن، ترجمه زهره قراگزلو، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، 1365.
mall">92- لينچ، کوين: تئوري شکل خوب شهر، دانشگاه تهران، 1381.
mall">93- لينچ، کوين: سيماي شهر، دانشگاه تهران، 1374.
mall">94- مجله آبادي، فصلنامه شهرسازي و معماري، وزارت مسکن و شهرسازي، سال چهاردهم، شماره 45، 1383.
mall">95- مجله آبادي، فصلنامه شهرسازي و معماري، وزارت مسکن و شهرسازي، سال هفدهم، شماره 21، 1386.
mall">96- مجيد زاده، يوسف: آغاز شهرنشيني در ايران، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1368.
mall">97- مجتهدزاده، غلام حسين: برنامه‌ريزي شهري ايران، تهران، پيام نور، 1376.
mall">98- مدنی پور،علی،ظهور یک کلانشهر،پردازش و برنامه ریزی شهری،1381
mall">99- مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري: مطالعه و بررسي روش سرانه‌هاي شهري، مهندسان مشاور پارس ويستا، جلد دوم و سوم، تهران، 1377.
mall">100- مرکزمطالعات برنامه‌ريزي شهري:نگرشي بر الگوهاي برنامه‌ريزي شهري در ايران، وزارت کشور، تهران،1369.
mall">101- مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري: شيوه‌هاي تحقق طرحهاي توسعه شهري، جلد دوم، مهندسين مشاور شارمند، 1378
mall">102- مزيني، منوچهر: مقالاتي در باب شهر و شهرسازي، دانشگاه تهران، 1373.
mall">103- مشهديزاده دهاقاني، ناصر: تحليلي از ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي شهري در ايران،دانشگاه علم و صنعت ايران، 1374.
mall">104- معاونت امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازي: برنامه‌ريزي شهري در پروژه‌هاي آماده‌سازي زمين،1367.
mall">105- معصومي اشکوري، سيد حسن: اصول و مباني برنامه‌ريزي منطقه‌اي، صومعه سرا، 1370.
mall">106- مقررات شهرسازي و معماري و طرح‌هاي توسعه و عمران مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (از تاريخ تاسيس تا 1383)، نشر توسعه ايران، 1383.
mall">107- مک لافلين، برايان: برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي رويکرد سيستمي، ترجمه فرح حبيب، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، 1385.
mall">108- منصور،جهانگیر،قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری،دیدار،تهران،1382
mall">109- مهديزاده،جواد و همکاران: برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن درايران)، حوزه معاونت شهرسازي ومعماري وزارت مسکن و شهرسازي، 1382.
mall">110- موريس، جيمز و ادوين، جيمز: تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتي، تهران، جهاد دانشگاهي علم و صنعت ايران، 1368.
mall">111- مولن، پي ير: نوشهرها، ترجمه رضا قيصريه، تهران، فضا، 1365.
mall">112- نظريان، اصغر: جغرافياي شهري ايران، تهران، پيام نور، 1381.
mall">113- نوريان، فرشاد: نگرشي بر روند تهيه طرح‌هاي تفصيلي در شهرسازي، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1375.
mall">114- هاشمي، فضل الله: حقوق و قوانين شهري، تهران، مرکز تحقيقات و مطالعات شهرسازي و معماري ايران، 1379.
mall">115- هال،پيتر:برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي، ترجمه جلال تبريزي، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1381.
mall">116- همايش بين المللي شهرهاي جديد: هويت شهرهاي جديد: مجموعه مقالات، شرکت عمران شهرهاي جديد، تهران، 1385.
mall">117- هيراسکار، جي، کي: درآمدي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، ترجمه محمد سليماني، جهاد دانشگاهي تربيت معلم، تهران، 1376.
mall">119- وزارت مسکن و شهرسازي: مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، شرکت طرح و نشر پيام سيما، 1383.
mall">120- وزارت مسکن و شهرسازي: مقررات شهرسازي و معماري و طرح‌هاي توسعه و عمران، تهران، چاپ پنجم، 1379.
mall">121- يوسف‌زاده، مجيد، آغاز شهرنشيني در ايران، مرکز نشر دانشگاهي، تهران
منبع: وبلاگ شخصی سجاد نازی
کارشناس ارشد معماری
و مدرس دانشگاه
آخرین ارسال های من :

 سپاس شده توسط: elham90 ، saeedshafia
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  منابع فوق العاده مهم کارشناسی ارشد و دکترا(جدید) meysam rezaei 3,244 1395-11-15، 01:38 صبح
آخرین ارسال: kasrak
  منابع کنکور ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری) nima 17,235 1395-11-15، 01:34 صبح
آخرین ارسال: kasrak
  برای کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری حداقل اینا رو باید حتما بخونین... ALI XxX 2,433 1395-11-15، 01:27 صبح
آخرین ارسال: kasrak
  دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی در 5 سال اخیر (طراحی و برنامه ریزی) Rozhan.Urbanism 1,313 1394-4-29، 01:19 عصر
آخرین ارسال: alireza
  درخواست رایگان منابع آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری haydariyan 1,681 1394-2-7، 09:39 صبح
آخرین ارسال: MHAKBARI
  درخواست رایگان آزمون عملی و تشریحی کارشناسی ارشد unit 1 2,321 1393-10-18، 01:47 عصر
آخرین ارسال: unit 1
Smile دانلود لیست پی دی اف منابع ارشد طراحی شهری diamond 5,228 1393-3-7، 07:02 عصر
آخرین ارسال: sardarekord
  منابع کنکور ارشد طراحی شهری برای سال 1391 reza1366 10,557 1391-2-8، 07:49 عصر
آخرین ارسال: alireza
  منابع کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری) nima 3,062 1390-7-10، 02:36 عصر
آخرین ارسال: nima
  منابع درس فنون و روشهای برنامه ریزی کنکور ارشد 0RKIDEH 4,327 1390-5-5، 08:36 صبح
آخرین ارسال: 0RKIDEH
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  (دانلود پژوهش شهر دوستدار کودک )مناسب سازی فضای شهری برای حضور کودکان دیروز E.Y.I E.Y.I فروشگاه فایل اربان شاپ
  کتاب درسی شناخت مواد و مصالح 7-24 alireza alireza تحقیقات و جزوات
  جزوه شناخت مواد و مصالح ساختمانی 7-24 alireza alireza تحقیقات و جزوات
  دانلود مستند و کتاب برنامه توسعه راهبردی شهر ورشو تا سال 2020 7-22 haydariyan haydariyan cds
  کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام 7-10 samari.arman samari.arman اخبار همایش ها
  مقاله ارائه مدلی جهت شناسایی بهره وران کلید 7-8 zxc zxc مدل ها و تکنیک های شهرسازی
  نظرخواهی بچه ها طراحی شهری بهتره یا برنامه ریزی خواهشا شرکت کنید 7-5 s1s2s3 anis.almasian تالار گفتمان طراحی شهری
  غیر رایگان  دانلود جزوه فنون و روش های برنامه ریزی-قسمت اول 6-29 0RKIDEH مصطفی 1992 تحقیقات ،جزوات(vip-2)
  پایان نامه امنیت شهری 6-21 غفوریان yashar.k درخواست پایان نامه
  منابع دارای اولویت اول مطالعه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی ویژه آز... 6-15 kasrak mtalkhab معرفی کتابهای تخصصی شهرسازی
  مبانی برنامه ریزی و مدیریت محیطی 6-15 محمد یگانه mtalkhab تحقیقات ،جزوات(vip-1)
  دانلود ArcGIS Desktop 10.2.0.3348 همراه با آموزش نصب 6-14 alireza saeed87 آموزش GIS
  دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط... 6-10 Sahab Sahab اخبار همایش ها
  غیر رایگان  داغ داغ، نقشه gis شهر تهران 6-10 parasto_gh mtr6510 طرح،پروژه،نقشه(vip-2)
  دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf 6-10 alireza mtr6510 نرم افزار gis--پاسخگو مهندسین aramo و ...
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل