ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 61 رأی - میانگین امتیازات: 3.08
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
بیشتر از 100 (منبع )مهم کارشناسی ارشد شهرسازی
">1- احسن،مجید،مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی،مرکز مطالعات و ت
mall"> اري‌ها و مديريت شهري، ماهنامه شهر، شماره 3، 1378.
">3- اطهاري، کمال: بحران انديشه در شهرسازي معاصر ايران، معماري و شهرسازي، شماره 31 و 32، 1375.
mall">4- استروفسکي، واتسلاف: شهرسازي معاصر، ترجمه لادن اعتضادي، تهران، 1371.
mall">5- اطهاري، کمال: راهبرد توسعه، راهبردهاي شهرسازي و شهرهاي جديد، مجموعه مقالات شهرهاي جديد فرهنگي جديد در شهرنشيني، تهران، وزارت مسکن و شهرسازي، 1368.
">6- اطهاري، کمال و ديگران: مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن، بخش دوم، مطالعات اقتصادي، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1379.
mall">7- اعتماد، گيتي: آينده شهرسازي ايران، مجله معماري و شهرسازي، شماره 62 و 63، دوره نهم، 1380
mall">8- اميرياراحمدي، محمود: به سوي شهرسازي انسانگرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1378.
mall">9- اعتماد، گيتي: برنامه‌ريزي شهرهاي جديد، مجموعه مقالات شهرهاي جديد فرهنگي جديد در شهرنشيني، تهران، وزارت مسکن و شهرسازي، 1368.
mall">10- بحريني، حسين: تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازي، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
mall">11- بحريني، سيد حسين: تحليل فضاهاي شهري، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1386.
mall">12- بحريني، سيد حسين: فرايند طراحي شهري، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382.
mall">13- بنه ولو، لئوناردو: تاريخ شهر، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1369.
mall">14- پاپلي يزدي، محمد حسين: نظريه‌هاي شهر و پيرامون، تهران، سمت، 1382.
mall">15- پاول، کنت: شهر فردا، تهران، سازمان شهرداري‌هاي کشور، 1383.
mall">16- پور محمدي، محمد رضا، برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري، سمت،1385
mall">17- ترنر، تام: شهر همچون چشم انداز، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1376.
mall">18- تق
mall"> شهري و فضاهاي مسکوني در ايران، شرکت افست، تهران، 1365.
mall">21- توسلي، محمود: قواعد و معيارهاي طراحي فضاي شهري، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1376.
mall">22- توفيق، فيروز: روش‌هاي شهرسازي نوين در فرانسه ـ انگلستان ـ آمريکا، وزارت مسکن و شهرسازي، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، 1384.
mall">23- توفيق، فيروز: گسترش شتابان شهرنشيني در ايران، مجله آبادي، سال سوم، شماره نهم، تهران، 1372.
mall">24- توفيق، فيروز: مجموعه مباحث و روش‌هاي شهرسازي: مسکن، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1369.
mall">25- جواد شهيدي، کوروش: مقدمه‌اي بر مفاهيم نوشهرها از آغاز تا امروز، 1377.
mall">26- حبيبي، محسن: از شار تا شهر، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
mall">27- حسين زاده دلير، کريم: برنامه‌ريزي ناحيه‌اي، تهران، سمت، 1380.
mall">28- حسيني، علي: مباني فني و اجرايي حقوق شهري و منطقه‌اي ايران، رشت، 1385.
mall">29- حکمت نيا، حسن: اصول و روش‌هاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي، يزد، 1345.
mall">30- دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران،خبرنامه،شماره 18،1386
mall">31- دراکيس، ديويد: شهر جهان سومي، ترجمه فيروز جمالي، نشر توسعه، 1377.
mall">32- رهنمايي، محمد تقي: فرايند برنامه‌ريزي شهري ايران، سمت، تهران، 1383.
mall">33- رفيعي، مينو: مجموعه مباحث و روش‌هاي شهرسازي: اقتصاد، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1369.
mall">34- زنجاني، حبيب الله: مجموعه مباحث و روش‌هاي شهرسازي: جمعيت، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1369.
mall">35- زياري، کرامت الله: برنامه‌ريزي کاربري اراضي شهري، دانشگاه يزد، 1381.
mall">36- زياري، کرامت الله: برنامه‌ريزي شهرهاي جديد، سمت، تهران، 1378.
mall">37- زياري، کرامت الله: مکتبها، نظريه‌هاي و مدل‌هاي برنامه و برنامه‌ريزي منطقه‌اي، دانشگاه يزد، 1383.
mall">38- سازمان برنامه و بودجه: ارزيابي طرح‌هاي جامع شهري در ايران، مهندسان مشاور زيستا، تهران، 1372.
mall">39- سازمان برنامه و بودجه: طرح پايه آمايش سرزمين جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1368.
mall">40- سازمان شهرداري‌هاي کشور: برنامه‌ريزي و مديريت شهري: مسائل نظري و چالش‌هاي تجربي، تهران، 1381.
mall">41- سازمان شهرداريهاي کشور: معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري، تهران، 1383.
mall">42- سازمان شهرداريهاي کشور:کتاب سبز(راهنمای شهرداریها)،جلداول،شهرسازی،1377
mall">43- سازمان شهرداريهاي کشور:کتاب سبز ، (راهنمای شهرداریها) ، جلد پنجم ، طرحهای شهری در ایران ، 1377
mall">44- سایت اینترنتی مرکز آمار ایران
mall">45- سعيدنيا، احمد: انديشه‌هاي خام شهرسازي، هنرهاي زيبا، شماره اول، 1374.
mall">46- سعيد نيا،احمد:کتاب سبز شهرداري،کاربري زمين شهري،جلد2،مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري، تهران، 1378.
mall">47- سعيدنيا،احمد،کتاب سبزشهرداريها، نظام مراکزشهري وفضاهاي مسکوني،راهنماي شهرداريها،جلدچهارم،انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور،1382
mall">48- سعيد نيا، احمد، کتاب سبز شهرداري، طرحهاي شهري در ايران،راهنماي شهرداريها،جلد پنجم،انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور،،1382
mall">49- سعيدنيا، احمد، کتاب سبز شهرداريها، ساخت و سازهاي شهري، راهنماي شهرداريها، جلد ششم، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور،1382
mall">50- سعيدنيا ، احمد،کتاب سبزشهرداريها ، مواد زائد شهری ، راهنماي شهرداريها ، جلد هفتم ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور
mall">51- سعيدنيا،احمد،کتاب سبزشهرداريها،فضای سبز شهری،راهنماي شهرداريها ، جلدچهارم ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور
mall">52- سعيدنيا، احمد: کتاب سبزشهرداري، مديريت شهري، جلد 11، مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري، تهران، 1379.
mall">53- سعيدنيا،احمد،کتاب سبزشهرداريها،طراحی فضاها و مبلمان شهری،راهنماي شهرداريها، جلد چهارم ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور
mall">54- سلطان‌زاده، حسين:روند شکل‌گيري شهر و مراکز مذهبي در ايران، نشر آگاه، تهران، 1362.
mall">55- سلطان‌زاده، حسين: مقدمه‌اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران، تهران، امير کبير، 1367.
mall">56- سمينار شهرهاي جديد: شهرهاي جديد، فرهنگي جديد در شهرنشيني، وزارت مسکن و شهرسازي، شرکت عمران شهرهاي جديد، 1370.
mall">57- سيد
صدر
، ابوالقاسم: مجموعه کامل حقوق شهرسازي و معماري، خيام، 1378.
mall">58- سيف الديني، فرانک: مباني برنامه‌ريزي شهري، آييژ، تهران، 1381.
mall">59- شرکت عمران شهرهاي جديد: کتاب شهرهاي جديد ـ 2 (مجموعه مقالات شهرسازي)، 1382.
mall">60- شکويي، حسين: جغرافياي شهري، تهران، پيام نور، 1381.
mall">61- شکويي، حسين: ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري، سمت، 1373.
mall">62- شواي، فرانسواز: شهرسازي واقعيات و تخيلات، دانشگاه تهران، 1375.
mall">63- شورايعالي شهرسازي و معماري ايران: مجموعه مقالات کارگاه تخصصي تدوين سياست‌هاي راهبردي براي توسعه آتي شهر تهران، 1383.
mall">64- شورايعالي شهرسازي و معماري ايران: مصوبات کميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1377.
mall">65- شيعه، اسماعيل: با شهر و منطقه در ايران، دانشگاه علم و صنعت.
mall">66- شيعه، اسماعيل: کارگاه برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه پيام نور، 1385.
mall">67- شيعه، اسماعيل: مقدمه‌اي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1369.
mall">68- صرافي، مظفر: توسعه پايدار و مسئوليت برنامه ريزان شهري، مجله معماري و شهرسازي، شماره 35، 1375
mall">69- صرافي، مظفر: مباني برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي، سازمان برنامه و. بودجه، 1377.
mall">70- عابدين درکوش، سعيد: درآمدي به اقتصاد شهري، مرکز نشر دانشگاهي، تهران، 1372.
mall">71- عزيزي، محمد مهدي: تراکم در شهرسازي، دانشگاه تهران، 1382.
mall">72- عسگري، علي: برنامه‌ريزي کاربري اراضي شهري، همدان، نورعلم، 1381.
mall">73- عظيمي، احمد: قوانين شهرسازي در ايالات متحده آمريکا، وزارت مسکن و شهرسازي، تهران، 1357.
mall">74- فريد، يدالله: جغرافيا و شهرشناسي، دانشگاه تبريز، 1368.
mall">75- فکوهي، ناصر: انسان شناسي شهري، نشر ني، تهران، 1383.
mall">76- فلامکي، منصور: سيري در تجارب مرمت شهري از ونيز تا شيراز، تهران، نشر فضا، 1383.
mall">77- فلامکي، منصور: باززنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي، دانشگاه تهران، 1374.
mall">78- فني، زهره: شهرهاي کوچک رويکردي ديگر در توسعه منطقه‌اي، انتشارات سازمان شهرداري‌هاي کشور،1382.
mall">79- فيلد، برايان: فنون پيش‌بيني در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي، ترجمه فاطمه تقي‌زاده، سازمان برنامه و بودجه، 1376.
mall">80- قرار داد تيپ / 2، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
mall">81
mall">82- قهاري، منوچهر: اداره امور شهر، تهران، 1364.
mall">83- کارگاه تخصصي تدوي و معماري، 1385.
mall">84- کامروا، محمد علي: مقدمه‌اي بر شهرسازي معاصر ايران، تهران، دانشگاه تهران، 1384.
mall">85- کاميار، غلامرضا: حقوق شهرسازي بانضمام قوانين مربوط به شهرسازي،تهران، مجد، 1379.
mall">86- کرير، راب: فضاي شهري، جهاد دانشگاهي، تهران، 1375.
mall">87- کلانتري خليل آباد، حسين: فنون و تجارب برنامه‌ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران، 1384.
mall">88- کياني، محمد يوسف: شهرهاي ايران، جهاد دانشگاهي تهران، 1366.
mall">89- گوتن، آندره: شهرسازي در خدمت انسان، تهران، دانشگاه ملي ايران، 1358.
mall">90- گيديون، زيگفريد: فضا، زمان و معماري، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تهران، 1350.
mall">91- ليچفيلد، ناتانيل: نقش ارزيابي در روند برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي و تکنيک‌هاي رايج آن، ترجمه زهره قراگزلو، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، 1365.
mall">92- لينچ، کوين: تئوري شکل خوب شهر، دانشگاه تهران، 1381.
mall">93- لينچ، کوين: سيماي شهر، دانشگاه تهران، 1374.
mall">94- مجله آبادي، فصلنامه شهرسازي و معماري، وزارت مسکن و شهرسازي، سال چهاردهم، شماره 45، 1383.
mall">95- مجله آبادي، فصلنامه شهرسازي و معماري، وزارت مسکن و شهرسازي، سال هفدهم، شماره 21، 1386.
mall">96- مجيد زاده، يوسف: آغاز شهرنشيني در ايران، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1368.
mall">97- مجتهدزاده، غلام حسين: برنامه‌ريزي شهري ايران، تهران، پيام نور، 1376.
mall">98- مدنی پور،علی،ظهور یک کلانشهر،پردازش و برنامه ریزی شهری،1381
mall">99- مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري: مطالعه و بررسي روش سرانه‌هاي شهري، مهندسان مشاور پارس ويستا، جلد دوم و سوم، تهران، 1377.
mall">100- مرکزمطالعات برنامه‌ريزي شهري:نگرشي بر الگوهاي برنامه‌ريزي شهري در ايران، وزارت کشور، تهران،1369.
mall">101- مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري: شيوه‌هاي تحقق طرحهاي توسعه شهري، جلد دوم، مهندسين مشاور شارمند، 1378
mall">102- مزيني، منوچهر: مقالاتي در باب شهر و شهرسازي، دانشگاه تهران، 1373.
mall">103- مشهديزاده دهاقاني، ناصر: تحليلي از ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي شهري در ايران،دانشگاه علم و صنعت ايران، 1374.
mall">104- معاونت امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازي: برنامه‌ريزي شهري در پروژه‌هاي آماده‌سازي زمين،1367.
mall">105- معصومي اشکوري، سيد حسن: اصول و مباني برنامه‌ريزي منطقه‌اي، صومعه سرا، 1370.
mall">106- مقررات شهرسازي و معماري و طرح‌هاي توسعه و عمران مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (از تاريخ تاسيس تا 1383)، نشر توسعه ايران، 1383.
mall">107- مک لافلين، برايان: برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي رويکرد سيستمي، ترجمه فرح حبيب، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، 1385.
mall">108- منصور،جهانگیر،قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری،دیدار،تهران،1382
mall">109- مهديزاده،جواد و همکاران: برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن درايران)، حوزه معاونت شهرسازي ومعماري وزارت مسکن و شهرسازي، 1382.
mall">110- موريس، جيمز و ادوين، جيمز: تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتي، تهران، جهاد دانشگاهي علم و صنعت ايران، 1368.
mall">111- مولن، پي ير: نوشهرها، ترجمه رضا قيصريه، تهران، فضا، 1365.
mall">112- نظريان، اصغر: جغرافياي شهري ايران، تهران، پيام نور، 1381.
mall">113- نوريان، فرشاد: نگرشي بر روند تهيه طرح‌هاي تفصيلي در شهرسازي، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1375.
mall">114- هاشمي، فضل الله: حقوق و قوانين شهري، تهران، مرکز تحقيقات و مطالعات شهرسازي و معماري ايران، 1379.
mall">115- هال،پيتر:برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي، ترجمه جلال تبريزي، شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري، 1381.
mall">116- همايش بين المللي شهرهاي جديد: هويت شهرهاي جديد: مجموعه مقالات، شرکت عمران شهرهاي جديد، تهران، 1385.
mall">117- هيراسکار، جي، کي: درآمدي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، ترجمه محمد سليماني، جهاد دانشگاهي تربيت معلم، تهران، 1376.
mall">118- وزارت هرسازي و معماري کشور، تهران، 1379.
mall">119- وزارت مسکن و شهرسازي: مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، شرکت طرح و نشر پيام سيما، 1383.
mall">120- وزارت مسکن و شهرسازي: مقررات شهرسازي و ه و عمران، تهران، چاپ پنجم، 1379.
mall">121- يوسف‌زاده، مجيد، آغاز شهرنشيني در ايران، مرکز نشر دانشگاهي، تهران
منبع: وبلاگ شخصی سجاد نازی
کارشناس ارشد معماری
و مدرس دانشگاه
آخرین ارسال های من :

موفقیت در گرو تلاش است
 همکاری در فروش فایل و پروژه های شما:
 سپاس شده توسط: elham90 ، saeedshafia
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  منابع فوق العاده مهم کارشناسی ارشد و دکترا(جدید) meysam rezaei 3,837 2017-02-03، 01:38 AM
آخرین ارسال: kasrak
  منابع کنکور ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری) nima 19,143 2017-02-03، 01:34 AM
آخرین ارسال: kasrak
  برای کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری حداقل اینا رو باید حتما بخونین... ALI XxX 2,702 2017-02-03، 01:27 AM
آخرین ارسال: kasrak
  دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی در 5 سال اخیر (طراحی و برنامه ریزی) Rozhan.Urbanism 1,667 2015-07-20، 01:19 PM
آخرین ارسال: alireza
  درخواست رایگان منابع آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری haydariyan 1,945 2015-04-27، 09:39 AM
آخرین ارسال: MHAKBARI
  درخواست رایگان آزمون عملی و تشریحی کارشناسی ارشد unit 1 2,668 2015-01-08، 01:47 PM
آخرین ارسال: unit 1
Smile دانلود لیست پی دی اف منابع ارشد طراحی شهری diamond 5,621 2014-05-28، 07:02 PM
آخرین ارسال: sardarekord
  منابع کنکور ارشد طراحی شهری برای سال 1391 reza1366 11,402 2012-04-27، 07:49 PM
آخرین ارسال: alireza
  منابع کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری) nima 3,311 2011-10-02، 02:36 PM
آخرین ارسال: nima
  منابع درس فنون و روشهای برنامه ریزی کنکور ارشد 0RKIDEH 4,737 2011-07-27، 08:36 AM
آخرین ارسال: 0RKIDEH
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  راه اندازی مراکز تعمیرات تلویزیون در سطح شهر 4 ساعت پیش kohanpishe kohanpishe گفتگوی آزاد
  دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی دکترای شهرسازی سال 1393 06-21 amindatcom alireza سوالات کنکور
  مقاله  منطقه گرایی - منطقه گرایی نوین 06-16 na.kh na.kh برنامه ریزی منطقه ای
  مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای - دکتر مظفر صرافی 06-16 na.kh na.kh برنامه ریزی منطقه ای
  سقف کشسان چیست؟ 06-12 سقف کشسان لابل سقف کشسان لابل تالار گفتمان معماری
  کارنامه و رتبه های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری 1397 06-04 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  اطلاعیه  استخدام نیروی شهرساز - طراحی شهری 06-02 zabasasi1388 zabasasi1388 اخبار استخدامی
  دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد برنامه ریزی شهری و طراحی شهری کنکور سراسری 1... 05-31 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  خلاصه کتاب معماری جهان زارعی 05-31 udesigner alireza جزوات
  VIP  دانلود جزوه مبانی نظری (خلاصه مباحث مبانی نظری معماری) pdf 05-27 atelieahjam alireza اخبار vip ایران معمار
  نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  مقاله  مقاله شهرسازی 05-20 archopedia alireza مقالات فارسی(vip-1)
  دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 05-20 diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل