ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 42 رأی - میانگین امتیازات: 2.79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
ضميمه كارنامه نتايج اوليه كارنامه ارشد 1390
ضميمه كارنامه نتايج اوليه كارنامه اوليه آزمون تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1390 مطالعه كامل و دقيق به همه داوطلبان توصيه مي‌گردد
الف- مشخصات ثبت نامي:


در رديف الف نام خانوادگي، نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، سهميه ثبت نامي، کد ارگان، وضعيت كارشناس آموزش و پرورش بودن، نام رشته تحصيلي، نام دانشگاه يا موسسه فارغ التحصيلي، معدل (به تذكرات ذيل توجه شود)، ماه و سال تاريخ فراغت از تحصيل داوطلب براساس اطلاعاتي که در اختيار سازمان گذاشته درج گرديده است.
تذكرخيلي مهم در رابطه با معدل:
- معدل درج شده در اين كارنامه، براساس معدل اعلام شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي به شرح ذيل در اين كارنامه درج شده است و لازم است داوطلبان به هنگام قبولي اصل مدركي را كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبت نامي به محل قبولي خود ارائه نمايند. بديهي است در غيراينصورت موسسه محل قبولي از ثبت نام داوطلب داراي مغايرت معدل خودداري خواهد نمود.
- آندسته از داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند (پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه) در صورتي كه معدل اعلام شده در كارنامه، معدل واقعي آنان نمي‌باشد و يا اينكه مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعلام ننموده‌اند، لازم است در زمان انتخاب رشته از طريق سايت سازمان سنجش و طبق ضوابط نسبت به اصلاح معدل خود اقدام نمايند.
تبصره ‌1‌- آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه، نسبت به اصلاح معدل خود اقدام نموده‌اند همان معدل اصلاح شده در اين كارنامه درج شده است.
تبصره‌ 2- براي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان مغاير معدل‌هاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدل‌هاي فعلي مي‌باشد و يا معدل خود را تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج ننموده‌اند، حداقل نمره معدل يعني 10 در نظر گرفته شده است.
تبصره ‌3‌- براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي پيوسته كه حداكثر تا تاريخ 31/6/90 فارغ التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعلامي آنان تا تاريخ 31/6/89 درج شده است.
تبصره ‌4‌- براي فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي پيوسته، معدل اعلامي آنان درج شده است.
تبصره ‌5‌- براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ناپيوسته كه حداكثر تا تاريخ 31/6/90 فارغ التحصيل خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعلامي آنان تا تاريخ 31/6/89 به همراه معدل مقطع كارداني درج شده است.
تبصره 6‌- براي فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي ناپيوسته، معدلهاي اعلامي آنان در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني درج شده است.
- در اينجا مجدداً يادآوري مي‌نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، لازم است پذيرفته شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل مندرج در اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه ساير مدارك ثبت‌نامي به موسسه محل قبولي خود ارائه (درصورتي كه داوطلب معدل خود را به دليل اشتباه بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصلاح نكرده باشد) نمايند. بديهي است در غير اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معدل شناخته شده و با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ضمناَ داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي‌باشند و به معدل مندرج در كارنامه خود اعتراض دارند و معدل واقعي آنان بيشتر از معدل مندرج در كارنامه اوليه مي‌باشد مي‌بايستي منحصراَ با ارسال تصوير گواهي معدل تأييد شده (همانند فرمي كه در صفحه 28 دفترچه راهنماي شماره يك درج گرديده) و تصوير كارت شناسايي عكسدار يا كارت ملي به همراه كارنامه نتايج اوليه حداكثر تا تاريخ 13/3/90 از طريق پست پيشتاز به آدرس: تهران‌-‌ صندوق پستي 1365- 15875 سازمان سنجش آموزش كشور- اداره ثبت نام- واحد تحصيلات تكميلي مكاتبه نمايند.

ب- اطلاعات رشته امتحاني اول:
1- در رديف 1، نام دروس امتحاني و نمرات اکتسابي داوطلب به ترتيب دروس، در فاصله (‌100 و 33/33-) درج شده است.
2- در رديف 2، شماره داوطلب در رشته امتحاني اول (اصلي) درج شده است.
3- در رديف 3، علاقه مند به رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و موسسات غير انتفاعي و غير دولتي: در اين قسمت براي آندسته از داوطلباني كه علاقه‌مندي خود را به رشته‌هاي تحصيلي در دانشگاه پيام نور و موسسات غير انتفاعي و غير دولتي به هنگام ثبت نام در تقاضانامه اينترنتي اعلام نموده‌اند كلمه بلي و براي ساير داوطلبان كلمه خير درج شده است
تبصره: نظر به اينكه در كد رشته‌هاي امتحاني 1125، 1127، 1132، 1202، 1209، 1257 و 1303 بعد از انتشار دفترچه راهنماي شماره 1 ظرفيت پذيرش براي دانشگاه پيام نور و موسسات غيرانتفاعي و غير دولتي اعلام شده است، لذا براي كليه داوطلبان اين كد رشته‌ها در رديف 3 (علاقه‌مندي)، خط تيره (---) درج شده است و كليه داوطلباني كه در اين رشته‌ها مجاز به انتخاب رشته شده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند رشته‌هاي تحصيلي در دانشگاه پيام‌نور و موسسات غير انتفاعي و غير دولتي را نيز در رديف اولويتهاي انتخابي خود منظور نمايند.
4- در رديف 4، کد و نام رشته امتحاني اول (اصلي) داوطلب درج شده است.
5- مفهوم مندرجات جدول شماره 5:
نظر به اينکه براساس کليه شرايط و ضوابط آزمون ورودي تحصيلات تکميلي (دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) ابتدا فهرست اسامي چند برابر ظرفيت استخراج و فقط اين افراد (افرادي که در رديف چند برابر ظرفيت قرار گرفته‌اند) مجاز به انتخاب رشته خواهند بود و براي مراحل مختلف شامل بررسي صلاحيت عمومي، شرکت در آزمون تشريحي و يا انجام مصاحبه يا آزمون عملي و انتخاب رشته معرفي مي‌گردند، لذا وضع علمي داوطلبان براساس گزينش علمي انجام شده مذکور در هر گرايش رشته امتحاني، در اين جدول مشخص شده است.
5-1- گرايش: در اين ستون، شماره گرايش يا گرايش‌هاي موجود در رشته امتحاني انتخابي داوطلب درج شده است (در رشته‌هايي که داراي چند گرايش مي‌باشد شماره‌هاي درج شده مطابق با شماره‌هاي ذيل در هر رشته امتحاني در دفترچه شماره يک مي‌باشد).
5-2- نمره کل: عبارت است از نمره کل داوطلب براساس 80 درصد نمره علمي تراز شده حاصل از آزمون اختصاصي که با ضرايب مربوط براي هر گرايش (در رشته‌هايي که داراي چند گرايش مي‌باشند) محاسبه شده و20 درصد معدل مؤثر مقطع کارشناسي.
5-3- رتبه كل داوطلب در سهميه: عبارت است از رتبه داوطلب در بين کليه شرکت کنندگان رشته امتحاني در سهميه و در هر گرايش (براي رشته‌هايي که داراي جند گرايش مي‌باشند، براساس نمره کل همان گرايش).
تذکر مهم: نمره کل و رتبه داوطلب درج شده براي آن دسته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و رشته امتحاني آنان داراي آزمون عملي، دروس پروژه و يا تشريحي بوده و آزمون آن متعاقباً برگزار مي‌گردد، غيرقابل استناد مي‌باشد، چون پس از برگزاري آزمون مذکور و اعمال نمره دروس مربوط، اين رتبه‌ها تغيير مي‌نمايد. به عبارت ديگر اين رتبه‌ها فقط تا اين مرحله معتبر و در گزينش نهايي معتبر نخواهد بود.
5-4- رتبه كل داوطلب بدون سهميه: عبارت است از رتبه داوطلب در بين كليه شركت‌كنندگان رشته امتحاني در هر گرايش بدون در نظر گرفتن سهميه (براي رشته‌هايي كه داراي چند گرايش مي‌باشند بر اساس نمره كل همان گرايش).
5-5- در اين رديف آخرين رتبه مجاز در ساير رشته‌ها به غير از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و موسسات غير انتفاعي و غير دولتي در هر گرايش با توجه به سهميه درج گرديده است.
5-6- در اين رديف نتيجه در ساير رشته‌ها به غير از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و موسسات غير انتفاعي و غير دولتي در هر گرايش كه نشانگر مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب کد رشته محل يا رشته محل‌هاي گرايش مربوط، براساس ضوابطي که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) درج شده، مشخص مي‌شود. بدين ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب کد رشته محل يا رشته محل‌هايي از گرايش مربوط به رشته امتحاني مي‌باشد که در ستون نتيجه براي وي کلمه «‌مجاز» درج شده است. بديهي است در صورتي که در ستون نتيجه در مقابل گرايش يا گرايش‌هايي از رشته امتحاني کلمه «غير مجاز» درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل يا کد رشته محل‌هاي گرايش يا گرايش‌هاي غيرمجاز در دوره‌هاي مربوط نمي‌باشد.
5-7- در اين رديف رتبه داوطلب در سهميه و در بين علاقمندان به رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و موسسات غير انتفاعي و غير دولتي در هر گرايش با توجه به سهميه درج گرديده است.
5-8- در اين رديف آخرين رتبه مجاز براي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و موسسات غيرانتفاعي و غير دولتي در هر گرايش با توجه به سهميه درج گرديده است.
5-9- در اين رديف نتيجه در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و موسسات غيرانتفاعي و غير دولتي در هر گرايش كه نشانگر مجاز يا غيرمجاز بودن داوطلب براي انتخاب کد رشته محل يا رشته محل‌هاي گرايش مربوط، براساس ضوابطي که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) درج شده، مشخص مي‌شود. بدين‌ ترتيب داوطلبي مجاز به انتخاب کد رشته محل يا رشته محل‌هايي از گرايش مربوط به رشته امتحاني مي‌باشد که در ستون نتيجه براي وي کلمه «‌مجاز» درج شده است. بديهي است در صورتي که در ستون نتيجه در مقابل گرايش يا گرايش‌هايي از رشته امتحاني کلمه «غير مجاز» درج شده باشد، به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل يا کد رشته محل‌هاي گرايش يا گرايش‌هاي غيرمجاز نمي‌باشد.
تذكر1: در صورت وجود ظرفيت پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و همچنين موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي از رشته امتحاني داوطلب، در رديفهاي 5-7 و 5-8 آخرين رتبه مجاز و نتيجه درج خواهد شد.
تذكر2: در صورتيكه در يك يا چند گرايش ظرفيت در دوره‌هاي پيام نور و غيرانتفاعي وجود نداشته باشد (يا داوطلب علاقه‌مند پيام نور و غيرانتفاعي نباشد) در مقابل گرايش يا گرايشها در ستونهاي مربوط به پيام نور و غير انتفاعي موردي درج نشده است.
تذكر مهم: در رشته‌هايي كه داراي يك چند درس به صورت آزمون تشريحي يا عملي مي‌باشند، رتبه‌هاي داوطلب پس از انجام آزمون تغيير خواهد نمود. بنابراين رتبه‌هاي مندرج در اين مرحله قابل استناد نمي‌باشد.
6- در رديف 6، مفهوم درج کلمه «مجاز مي‌باشيد» به منزله آن است که با توجه به نمرات اکتسابي داوطلب در رشته امتحاني و گرايش و يا گرايش‌هاي موجود در هر رشته و سهميه مربوط و مندرجات جدول شماره 5، مجاز به انتخاب رشته براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) مي‌باشد و براي آندسته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته نمي‌باشند در رديف 6 کارنامه آنان کلمه «مجاز نيستيد» درج شده است.
7- معدل مؤثر: براساس مصوبه شوراي برنامه‌ريزي تحصيلات تکميلي با توجه به اختلاف سطح علمي دانشگاهها، معدل داوطلبان براساس رشته، دانشگاه و نمره علمي تراز شده است و به عنوان معدل مؤثر درج شده است.

ج- اطلاعات رشته امتحاني دوم:
اطلاعات درج شده در اين قسمت مشابه اطلاعات مندرج در بند «ب» و براي داوطلباني است که در رشته امتحاني دوم نيز شرکت نموده‌اند
آخرین ارسال های من :

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد 93 آغاز شد /دی 93 Sahab 1,264 2015-01-14، 07:56 PM
آخرین ارسال: Sahab
  انتشار فهرست رشته محل‌های ارشد و دکتری آزاد/ آغاز ثبت‌نام داوطلبان از 9 آذر Sahab 1,315 2014-11-27، 02:22 PM
آخرین ارسال: Sahab
  آغاز ثبت‌نام آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 94 از هفته آینده Sahab 1,390 2014-11-26، 02:43 PM
آخرین ارسال: Sahab
  نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد 93 در مرحله دوم فردا اعلام می شود Sahab 1,390 2014-09-20، 02:25 PM
آخرین ارسال: Sahab
  نتايج مرحله تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي ارشد تا ساعت 19:00 امروز اعلام مي شود Sahab 1,237 2014-09-20، 02:22 PM
آخرین ارسال: Sahab
  اعلام نتایج اولیه آزمون ارشد 93 در نیمه دوم اردیبهشت Sahab 1,799 2014-04-04، 10:53 AM
آخرین ارسال: Sahab
  آغاز توزیع کارت آزمون ارشد 93 از بعدازظهر فردا/ جزئیات نحوه رفع نقص alireza 1,599 2014-02-16، 02:42 AM
آخرین ارسال: hesam.n
  مهلت ثبت نام دوره کارشناسی ارشد تا پایان روز دوشنبه 21 بهمن ماه تمدید گردید. alireza 847 2014-02-09، 09:28 AM
آخرین ارسال: alireza
  آزمون کارشناسی ارشد 93 از چهارشنبه آغاز می شود/ کارت قبلی داوطلبان باطل است Sahab 738 2014-02-08، 11:23 AM
آخرین ارسال: Sahab
  ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آغاز شد alireza 1,343 2014-01-27، 02:10 AM
آخرین ارسال: rmz.mina
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  طرح جامع اهواز 4 ساعت پیش alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  نظرخواهی بچه ها طراحی شهری بهتره یا برنامه ریزی خواهشا شرکت کنید 9 ساعت پیش s1s2s3 fantomn تالار گفتمان طراحی شهری
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 10 کشور در گرایش طراحی شهری 96 9 ساعت پیش alireza fantomn تالار گفتمان طراحی شهری
  [خبر شهرسازی]  طرح های آمایش 01-20 حدیث گلی حدیث گلی تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  شهر سازی 01-20 mahroo456 mahroo456 میز گرد
  آموزش و مشاوره تخصصی با نرم افزار PLS 01-19 amindatcom alireza سایر نرم افزارها
  مشاوره برنامه ریزی  مشاوره مباحث عمومی شهرسازی -مهشید جمشیدی -رتبه 13 کنکور ... 01-16 mahshid -jm tornado26 مشاوره کنکور
  کتاب های آمادگی کارشناسی ارشد خانه شهرسازان 01-16 davd alireza کتابخانه شهرسازی(2)
  4 آزمون آنلاین رایگان گرایش برنامه ریزی شهری و طراحی شهری 01-14 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  خبر ویژه  لغو مصوبه کمسیون هم ارزی توسط هییت عمومی دیوان عدالت 01-12 maravia1979 omid623 سوالات
  طرح تفصيلي و بازنگري منطقه 6 اصفهان 12-25 niloofarny zahrash68 درخواست طرح جامع
  دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 سازمان سنجش 12-07 Sahab Sahab مشاوره برای کنکور مرحله اول
  مشاوره برنامه ریزی  کنکور برنامه ریزی شهری ۹۷ 12-02 Sbht Sbht مشاوره برای کنکور مرحله اول
  GISاستان ایلام 11-30 ماراویا alireza طرح تفصیلی شهرهای ایران dwg و gis
  مجموعه ای از قوانین مهم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کنکور ارشد و دکتر... 11-26 alireza milad93 تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل