ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 3.08
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
موادي از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل اول- كليات ، اهداف و خط مشي
ماده 1 - تعريف : نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون ، مقررات ، آيين نامه ها ، استاندارد ها و تشكلهاي مهندسي ، حرفه اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي شود .


1- تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي .

2- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي .
3- تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور .

4- ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره وري .

5- بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات .
6- ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه ها در اين بخش .

7- وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني ، بهداشت ، بهره دهي مناسب ، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملي .
8- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي .

9- الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان ، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي ، شهرداريها ، سازندگان ، مهندسين ، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه اي و صنوف ساختمان .

10 - جلب مشاركت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور .

ماده 3- براي تامين مشاركت هرچه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان خواننده مي شود در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده مي شود ، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تاسيس مي شود . سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي باشند .

ماده 4 - از تاريخي كه با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد ، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود ، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است . اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي شود . مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي گردد .

شرايط و ترتيب صدور ، تمديد ، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين ، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها ، در آئين نامه اجرايي اين قانون معين مي شود .

تبصره 1 - وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها ، مهندسان و سازمانها و تشكلها حرفه اي و صنفي شامل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند . اهداف مرحله اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شافغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيش بيني خواهد شد .

تبصره 2 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند .


فصل دوم - تشكيلات ، اركان ، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5- اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استان ها، هيات عمومي سازمان ، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي .


ماده 6- براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري ، عمران تاسيسات مكانيكي ، تاسيسات برقي ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافيك باشند ضروري است .

ماده 15- اهم وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است :

1- برنامه ريزي در جهات تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي .

2- برنامه ريزي به منظور رشد د اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان فرهنگ و مشاغل مرتبط با آن .

3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاههاي علمي ، فني ، آموزشي و انتشارات .

4- همكاري با مراجع مسئوول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب در خواست .

5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح .

6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه هاي مشمول اين قانون .

7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند .

8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كار فرمايان و كمك به مراجع مسوول در بخش و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني .

9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين ، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها .

10 - كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني ، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب در خواست ، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان .

11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است .

12- همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي .

13- تاييد ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي .

14- معرفي نماينده هيات مديره سازمان استان جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء سازمان .

15- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي ، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين نامه اجرايي تعيين مي گردد .

16- ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين ، قانون در آئين نامه اجرايي معين
آخرین ارسال های من :

موفقیت در گرو تلاش است
 همکاری در فروش فایل و پروژه های شما:
 سپاس شده توسط: JAVAD4050
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  زد و بند مهندسان ساختمان ممنوع شد sara515 770 2016-03-25، 09:34 PM
آخرین ارسال: sara515
  اطلاعيه اعلام نتايج آزمونهاي نظام مهندسی مردادماه 1394 Sahab 1,296 2015-10-03، 06:47 PM
آخرین ارسال: Sahab
  فصل پنجم{1}: الف-سازمان نظام مهندسي ساختمان استان-آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي alireza 1,908 2015-06-29، 09:46 AM
آخرین ارسال: mahdisi60
  نامه اعلام استعفای رییس سازمان نظام مهندسی البرز+تصویر ارسالینامه اعلام استعفای رییس saeed nasiri majd 1,578 2014-09-09، 12:06 AM
آخرین ارسال: saeed nasiri majd
  دريافت كارت شناسايی ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی آذر ماه 92 Sahab 1,493 2013-12-09، 04:03 PM
آخرین ارسال: Sahab
  اطلاعیه شماره (1) هیأت رئیسه گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی Sahab 1,575 2013-12-04، 07:09 PM
آخرین ارسال: Sahab
  ثبت نام آزمون ورودبه حرفه‌ مهندسان،کاردان فنی ساختمان وتعیین صلاحیت حرفه ای-شهریور92 Sahab 2,036 2013-08-15، 12:12 PM
آخرین ارسال: Sahab
  دعوت ازشهرسازان عضو نظام مهندسی استان تهران جهت مشارکت دراصلاح تدوین ضوابط و مقررات Sahab 1,466 2013-08-12، 12:59 PM
آخرین ارسال: Sahab
  ساخت ۲۴۰ ساختمان غیراستاندارد در تهران متوقف شد ماراویا 1,477 2013-02-13، 09:14 PM
آخرین ارسال: ماراویا
  مدارك لازم جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي (براي اولين بار) alireza 18,604 2013-01-22، 12:44 AM
آخرین ارسال: geo
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی دکترای شهرسازی سال 1393 06-21 amindatcom alireza سوالات کنکور
  مقاله  منطقه گرایی - منطقه گرایی نوین 06-16 na.kh na.kh برنامه ریزی منطقه ای
  مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای - دکتر مظفر صرافی 06-16 na.kh na.kh برنامه ریزی منطقه ای
  سقف کشسان چیست؟ 06-12 سقف کشسان لابل سقف کشسان لابل تالار گفتمان معماری
  کارنامه و رتبه های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری 1397 06-04 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  اطلاعیه  استخدام نیروی شهرساز - طراحی شهری 06-02 zabasasi1388 zabasasi1388 اخبار استخدامی
  دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد برنامه ریزی شهری و طراحی شهری کنکور سراسری 1... 05-31 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  خلاصه کتاب معماری جهان زارعی 05-31 udesigner alireza جزوات
  VIP  دانلود جزوه مبانی نظری (خلاصه مباحث مبانی نظری معماری) pdf 05-27 atelieahjam alireza اخبار vip ایران معمار
  نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  مقاله  مقاله شهرسازی 05-20 archopedia alireza مقالات فارسی(vip-1)
  دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 05-20 diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود دفترچه سوالات ارشد طراحی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل