ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 38 رأی - میانگین امتیازات: 2.79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ در باره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايی138 کد رشته


نسخه چاپی

1390/06/08 - 10:40

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته ‌داخل‌) سال‌ 1390 مي‌رساند كه‌ آزمون‌ مذكور در 148 كد رشته‌ امتحاني‌ برگزار گرديده،‌ كه‌ نتيجه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ تاكنون به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد.
الف - فهرست‌ اسامي‌ قبول‌ شدگان‌ نهايي‌ 138 كد رشته امتحاني از 148 كد رشته امتحاني در تاريخ 8/6/90 ساعت 14 بر روي سايت اين سازمان به نشاني قرار خواهد گرفت.
ب- فهرست اسامي قبول شدگان نهايي 10 كد رشته امتحاني باقيمانده از 148 كد رشته به شرح ذيل اعلام خواهدشد.
- فهرست اسامي قبول شدگان نهايي 10 كد رشته امتحاني شامل كد رشته هاي امتحاني 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات) ، 1149 (مديريت امور دفاعي (1) ارتش جمهوري اسلامي ايران )، 1150 (مديريت امور دفاعي 2 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، 1151( فرماندهي مديريت انتظامي نيروي انتظامي) ، 1153 (مديريت اطلاعاتي ) ، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطلاعات استراتژيك)، 1156 (آماد)، 1157 (مديريت بحران) و 1158 (پدافند غيرعامل) به علت داشتن شرايط خاص و باتوجه به اينكه ثبت نام و برگزاري آزمون برخي از كد رشته هاي امتحاني مذكور توسط موسسات آموزشي ذيربط با هماهنگي اين سازمان انجام شده است ، به طريق مقتضي، نتيجه نهايي با هماهنگي ارگانهاي مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهدشد.
ج- اطلاعيه پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته محلهاي جديد و همچنين تكميل ظرفيت در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1390،
در تاريخ 4/7/90 از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
د- تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غني‌ و انسان‌ساز مكتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب‌اسلامي‌، تداوم‌ بخش‌ دست‌آوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ باشند، بدين‌وسيله‌ از كليه‌ پذيرفته‌ شدگاني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ هريك‌ از 138 كد رشته‌ امتحاني‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد كه‌در يكي‌ از روزهاي‌ دوشنبه 14/6/90، سه‌شنبه 15/6/90 و چهار‌شنبه 16/6/90 با توجه‌ به‌ ضوابط و شرايط اعلام‌ شده‌ درذيل‌ براي‌ثبت‌نام‌ به‌دانشگاهها وموسسات‌آموزش‌عالي‌ ذيربط مراجعه‌نمايند.ثبت‌نام‌ از پذيرفته‌ شدگان‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ در برخي‌ از دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالي‌ براساس‌ اعلام‌دانشگاههاي‌ مذكور به‌ شرح‌ جدول ذيل مي باشد. لذا پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلي موسساتي كه در جدول ذيل درج گرديده ، بايد براساس برنامه زماني مندرج در جدول مذكور براي ثبت نام اقدام نمايند و پذيرفته شدگان ساير موسسات آموزش عالي (بجز موسسات مندرج در جدول ذيل) بايد منحصراً در يكي از روزهاي دوشنبه 14/6/90، سه‌‌‌شنبه 15/6/90 و چهار‌شنبه 16/6/90 براي ثبت نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
1ـ در گزينش هر يك از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمي لازم تعيين شده ملاك عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهميه رزمندگان، 20 درصد ظرفيت هر رشته با رعايت آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به اين سهميه تخصيص داده شده و گزينش بر اساس آن انجام گرفته است.
2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان از اوايل مهرماه قابل دسترسي خواهد بود.
3- تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفته شدگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد در حيطه وظايف اين سازمان نمي‌باشد. لذا در اين خصوص درخواستهاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود.

ه‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌


1- اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي‌عالي‌انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد و يكبرگ‌ فتوكپي‌ آن‌.
تبصره‌1-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) نمي‌باشند،لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ياموسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه را ارائه‌ نمايند.
تبصره‌2-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ 31/6/90 فارغ التحصيل مي شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/89 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي در فرم ذيل درج و پس از تاييد مسوول ذيربط بهنگام ثبت نام ارائه گردد

تذكر‌هاي مهم : 1ـ دانشگاههاوموسسات‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ فارغ‌ التحصيلي‌ آن‌ دسته‌ از پذيرفته‌ شدگاني‌ كه‌ فردمذكور در زمان ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1390 دانشجوي‌ سال آخر تحصيلي‌بوده‌ و حداكثر تاتاريخ‌ 31/6/90 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شود،لازم‌است‌ معدل‌كل‌ واحدهاي‌ گذرانده‌ شده‌توسط دانشجورا تا 31/6/89 محاسبه‌ وبجاي‌ معدل‌ كل‌ ليسانس‌ برمبناي‌0 تا 20 دراين‌فرم‌درج‌نمايند.
استثناء : معدل پذيرفته‌شده‌اي كه به عنوان فارغ‌التحصيل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالي به اين سازمان معرفي شده، همان معدل فراغت از تحصيل وي درج گردد.
2ـ پذيرفته‌شدگاني كه فارغ‌التحصيل و يا دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ناپيوسته (از مقطع كارداني به كارشناسي) مي‌باشند لازم است مدرك فراغت از تحصيل دوره كارداني خود را نيز به ضميمه اين برگه به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند. 3- ارائه اين فرم از فارغ التحصيلان قبل از تاريخ 1/1/90 به عنوان مدرك فراغت از تحصيل پذيرفته نخواهد شد. 4-آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام در اين آزمون فارغ التحصيل بوده‌اند ، لازم است اصل مدرك فراغت از تحصيل را به همراه ساير مدارك ثبت نامي به موسسه محل قبولي در زمان ثبت نام اوليه و يا حداكثر تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ارائه نمايند. بديهي است در غيراينصورت از ادامه تحصيل آنان نيز جلوگيري خواهد شد. 5- چنانچه مغايرتي بين معدل مندرج در اين فرم و يا مدرك كارشناسي داوطلب و معدل ارائه شده به اين سازمان كه در ليست پذيرفته شدگان موسسه محل قبولي نيز درج شده است ، وجود داشته باشد، از ثبت نام پذيرفته شده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب از اين آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب و هيچگونه مساعدتي از سوي اين سازمان با وي صورت نخواهد گرفت.

2 - اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
3 - شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌،براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
4 - مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را باتوجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشدناپيوسته‌ داخل‌) سال 1390 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
6- معرفي‌نامه‌هاي‌مذكوردرذيل‌لازم‌است‌حداكثرتا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 91-1390 توسط پذيرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد، ‌در غير اين‌ صورت‌ ازثبت‌نام‌آنان‌براي‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «كان‌ لم‌ يكن‌» تلقي‌ مي‌گردد.
تبصره‌-براساس‌ هماهنگي‌ هاي‌ انجام‌ شده‌ ، گواهي‌ هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگانهاي‌ ذيربط بطور يكجابه‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالي‌ محل‌قبولي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
1-6- معرفي‌نامه‌رسمي‌ازستادمشترك‌ سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌ اسلامي‌ وياوزارت‌ جهادكشاورزي باامضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذكور كه‌ در آن‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ وسايرشرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد كل امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان پذيرفته‌ شده‌اند، مي‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائة تأئيديه سهميه ثبت‌نامي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به مؤسسات مي‌باشد.
7- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌مفاد آيين نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبه اول دوره كارشناسي مصوب 31/2/1386 وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.
8 - ارائه‌ معرفي‌ نامه‌ رسمي‌ مبني‌ بر واجد شرايط بودن‌ براي‌ استفاده‌ از امتياز كارشناسان وزارت ‌ آموزش‌ وپرورش‌ توسط سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت براي داوطلباني كه با اين امتياز پذيرفته شده اند(مطابق نمونه فرم شماره 2 مندرج در صفحه 29 دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1390).
تبصره-متعهدين خدمت به آموزش و پرورش صرفاً در صورت سپردن تعهد جديد مجاز به ادامه تحصيل مي‌باشند كه در اين صورت مي‌بايست‌از خدمت منفك و مابقي مدت تعهد خود را پس از فراغت از تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر و برابر تعهد جديد انجام دهند.
و‍- تذكرات‌ مهم
1ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.
2ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.
3ـ معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت نام و يا شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند(معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.
تبصره‌-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ‌ 31/6/90 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند، لازم‌ است‌ معدل‌ كل‌ واحدهاي‌ گذرانده‌ شده آنان‌ بر اساس‌ «0» تا«20» تا تاريخ 31/6/89 توسط موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ فارغ‌التحصيلي‌ در فرم‌ مذكور‌ درج‌ گردد. به عبارت ديگر آندسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام براي شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر بوده اند نيز معدل واحدهاي گذارنده خود را تا تاريخ 31/6/89 برمبناي«0» تا«20 » وتا دو رقم اعشار در فرم مذكوردرج نمايند.
4-توجه : نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت نامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1390 ابلاغ گرديده است تا از ثبت نام پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به اين دسته از پذيرفته شدگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانندازطريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
5ـ از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/90 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
6ـ وضعيت علمي آندسته ازكارشناسان آموزشي كه متقاضي استفاده از امتياز كارشناسان وزارت متبوع بوده‌اند ومعرفي نامه آنان به اين سازمان واصل گرديده ، پس از بررسي به صورت كارنامه اي دراين امتياز توليد مي‌گردد و به محل خدمت آنان ارسال خواهد شد.
7ـ به دليل نبودن داوطلب واجد شرايط در برخي از كد رشته محلها، ظرفيت تكميل نشده است.
8-نظر به اينكه دانشگاه امام حسين(ع)، دانشكده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران واحد تهران تا زمان مقرر نتايج مصاحبه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت خود را به اين سازمان اعلام ننموده‌اند، لذا ظرفيت پذيرش اينگونه موسسات نيز در اين اعلام نتيجه منظور نشده است.
9ـ برخي‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ درخواست‌ كاهش ظرفيت‌ پذيرش‌ دانشجو در برخي‌ از كد رشته‌ها را نموده‌اند، كه پذيرش براساس ظرفيت كاهش يافته صورت گرفته است، فهرست كد رشته محلهاي تحصيلي مذكور به شرح ذيل مي باشد:
4520- 4521 – 4522 – 4523 – 1553 – 1561 – 7346 – 6949 – 6961 – 2079 – 5748 – 6343 – 1533 – 3372 – 3436 – 3480 – 3942 – 3978– 4157 – 4190 – 4247– 4515 – 4516 – 4639 – 4640 – 4734 – 5000 – 5033 – 5053 – 5191 – 5192 – 5193 – 5311– 5441 – 5442 – 5443 – 5509 – 5744 – 5784 – 5870 – 5871 – 5872 – 5921 – 5998 – 5999 – 6054 – 6068 – 6070 – 6098 – 6099 – 6132 – 6153 – 6322 – 6324 – 4325 – 6326 – 6392 – 6393 – 6394 – 6396 – 6412 – 6413 – 6451 – 6469 – 6503 – 6504 – 6537 – 6622 – 6658 – 6678 – 6715 – 6761 – 6790 – 6812 – 6826 – 6850 – 6889 – 6918 – 6932 – 6940 – 6956 – 6993 – 7049 – 7050 – 7051 – 7052- 7082 – 7084 – 7134 – 7135- 7136 – 7166 – 7168 – 7212 – 7214 – 7225 – 7233- 7237 – 7360 – 7382 – 7383 – 7414 – 7450 – 7459 – 7468 – 7474 – 7478 – 7483 – 7501 – 7523 – 7580 – 7613 – 7634 – 7658 – 7672 – 7702 – 7735 – 7756 – 7817 – 9206 – 9221 – 9231 – 9253 – 9254 – 9255 – 9256 – 9257 – 9308 - 9380
10ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌«كان‌لم‌ يكن‌» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني درميان‌بگذارند و از مراجعه حضوري جداً خودداري فرمايند.


روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
آخرین ارسال های من :

موفقیت در گرو تلاش است
 همکاری در فروش فایل و پروژه های شما:
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  انتشار فهرست رشته محل‌های ارشد و دکتری آزاد/ آغاز ثبت‌نام داوطلبان از 9 آذر Sahab 1,369 2014-11-27، 02:22 PM
آخرین ارسال: Sahab
  نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد 93 در مرحله دوم فردا اعلام می شود Sahab 1,482 2014-09-20، 02:25 PM
آخرین ارسال: Sahab
  نتايج مرحله تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي ارشد تا ساعت 19:00 امروز اعلام مي شود Sahab 1,333 2014-09-20، 02:22 PM
آخرین ارسال: Sahab
  اسامي پذيرفته شدگان کنکور دکتری 93 یکشنبه اعلام می شود Sahab 1,220 2014-08-14، 04:48 PM
آخرین ارسال: Sahab
  اعلام نتایج مرحله اول آزمون دکتری دانشگاه آزاد تا هفته آینده Sahab 1,415 2014-05-16، 10:33 AM
آخرین ارسال: Sahab
  hot>>نتایج کنکور دکتری سراسری اعلام شد و حمایت ایران شهرساز از همه شرکت کنندگان alireza 3,304 2014-04-22، 06:37 AM
آخرین ارسال: alireza
  نتایج آزمون دکتری اعلام شد haydariyan 1,087 2014-04-20، 01:35 PM
آخرین ارسال: haydariyan
  نتایج آزمون دکتری 93 یکشنبه اعلام می‌شود Sahab 2,741 2014-04-20، 01:34 PM
آخرین ارسال: haydariyan
  اعتبار مالی حمایت از پایان نامه‌های دانشگاه آزاد اعلام شد/بهار93 Sahab 1,192 2014-04-20، 10:12 AM
آخرین ارسال: Sahab
  اعلام نتایج اولیه آزمون ارشد 93 در نیمه دوم اردیبهشت Sahab 1,902 2014-04-04، 10:53 AM
آخرین ارسال: Sahab
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  لباس کار جوشکاری-لباس کار نسوز-لباسکار لی 1 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
  ساخت یک سایبان خودرو 1 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
  زمان مناسب برای تعویض ---- هوا 1 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
  شرط موفقیت در نمایشگاه 1 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
  تابلو سازی ال ای دی led 1 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
  پرده هوا چیست : 1 ساعت پیش negar33 negar33 تالار گفتمان معماری
  انواع عایق الاستومری 1 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
  کفسابی و کاربرد آن 1 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
  نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  مقاله  مقاله شهرسازی 05-20 archopedia alireza مقالات فارسی(vip-1)
  دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 05-20 diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود دفترچه سوالات ارشد طراحی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
  دانلود دفترچه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل