ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 25 رأی - میانگین امتیازات: 2.84
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
فهرست نشريات فارسي مصوب گروه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
فهرست نشريات فارسي مصوب گروه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی


آمايش محيط دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملايرادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوبادبيات فارسي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خويادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهداديان و عرفان دانشگاه آزاد، واحد زنجاناكوفيزيولوژي گياهان زراعي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدساكوفيزيولوژي گياهان زراعي و علف هاي هرز (علوم كشاورزي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزاكوفيزيولوژي گياهي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ارسنجانالتراث الادبي جامعه آزاد الاسلاميه في جيرفتانديشه هاي تازه در علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهنانديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهنبصيرت (مديريت) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نراقبيوپاتولوژي مقايسه اي ايران دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتبيولوژي دريا دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوازپژوهش اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن- دانشكده علوم اجتماعيپژوهش ادبي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزيپژوهش در علوم زراعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خويپژوهش در علوم كشاورزي دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان اصفهانپژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آبادپژوهش نامه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنوردپژوهش نامه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسارپژوهش نامه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستانپژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ريپژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتپژوهش هاي سياسي و بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستانپژوهش هاي شيمي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمالپژوهش هاي علوم گياهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگانپژوهش هاي علوم و فنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمالپژوهش هاي كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشترپژوهش هاي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهرانپژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركردپژوهش هاي نوين دامپزشكي (پاتوبيولوژي دامپزشكي) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركردپژوهش و كاربرد در مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوبپژوهشگر (مديريت) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوهپژوهشنامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقانپژوهشنامه اديان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتپژوهشنامه اقتصاد كسب و كار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوبپژوهشنامه تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنوردپژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزيپژوهشنامه دامپزشكي (دامپزشكي واحد گرمسار) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسارپژوهشنامه فرهنگ و ادب دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رودهنپيام باستان شناس دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهرتاريخ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد محلاتتاريخ و تمدن اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتتازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پرندتازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسارتالاب دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوازتحقيق در علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دندانپزشكيتحقيقات اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشتتحقيقات حشره شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراكتحقيقات سياسي و بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهررضاتحقيقات علوم آب دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوبتحقيقات مواد نانو كامپوزيتي دانشگاه آزاد واحد شاهرودجامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيانجامعه شناسي زنان (زن و جامعه) دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشتجامعه شناسي مطالعات جوانان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابلجغرافيا و مطالعات محيطي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آبادجغرافياي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسارجغرافياي طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستانچشم انداز جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشتحسابداري مالي دانشگاه آزاد واحد مباركهحسابداري مديريت دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مديريت و اقتصاد واحد علوم و تحقيقاتداروهاي گياهي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرددامپزشكي (تبريز) دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزدامپزشكي (سنندج) دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندجدانش زيستي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين پيشوادانش شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمالدانش مالي تحليل اوراق بهادار (مطالعات مالي) دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مديريت و اقتصاد، واحد علوم و تحقيقاتدانش ميكروب شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمالدانش نوين كشاورزي (دانش نوين كشاورزي پايدار) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميانهدانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)دانش و پژوهش در علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)دانش و پژوهش علوم دامي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرجدنياي ميكروب ها دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرمرسوب و سنگ رسوبي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرودرهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمساررهيافتي نو در مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشتروانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوبرياضيات كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجانزبان شناسي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريززبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسازراعت و اصلاح نباتات ايران دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرجزمين دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمالزمين شناسي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدانزمين و منابع دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجانزن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواززيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسارزيست شناسي تكويني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمالزيست شناسي جانوري معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغانزيست فناوري ميكروبي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدسشيلات دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهرعلم مواد (فرآيندهاي متالورژي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آبادعلوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشترعلوم اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوهعلوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) دانشگاه آزاد اسلاميعلوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزعلوم دارويي و سلامت دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم داروييعلوم دامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبسترعلوم رفتاري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهرعلوم زيستي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجانعلوم زيستي (واحد زنجان) دانشگاه آزاد، واحد زنجانعلوم سياسي دانشگاه آزاد واحد كرجعلوم غذايي و تغذيه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتعلوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتعلوم و تحقيقات هوافضا دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتعلوم و تكنولوژي محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات و انجمن متخصصان محيط زيست ايرانعلوم و تكنولوژي نساجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراكعلوم و فناوري غذايي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سبزوار، حوزه معاونت پژوهشيعلوم و فنون منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوسعلوم و مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوبفدك (فصلنامه دين پژوهي و كتابشناسي قرآني) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جيرفتفرآيندهاي نوين ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آبادفراسوي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزفصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجردفصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهنفصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پزشكي تهرانفضاي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهرفقه و تاريخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهدفقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابلفن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساريفني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهدفيزيك اتمي و مولكولي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمالفيزيولوژي گياهان زراعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوازكشاورزي پويا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين پيشواگياه پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيرازگياه و زيست بوم دانشگاه آزاد واحد شهر ريمجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهدمجله كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهرمجله مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوينمدلسازي اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوهمديريت توسعه و تحول دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوينمديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتمديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندجمديريت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتمسكويه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ريمطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفتمطالعات سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهرمطالعات كمي در مديريت دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهرمطالعات مديريت شهري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتمهندسي آب دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشترمهندسي برق مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسيمهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتمهندسي مالي و مديريت پرتفوي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، دانشكده مديريتمهندسي مكانيك جامدات دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهرمهندسي مكانيك مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسيمهندسي منابع آب دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشتمهندسي مواد مجلسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسيمواد نوين دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشتنقش مايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ريهويت شهر دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتيافته هاي نو در روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهوازيافته هاي نوين كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراكمنبع :sid.ir

آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: alireza ، 0RKIDEH ، ایلیا
2
RE: فهرست نشريات فارسي مصوب گروه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
یعنی اینها علمی پژوهشی محسوب میشن یا فقط مصوب گروه علمی پژوهشی هستن؟

آخرین ارسال های من :
3
RE: فهرست نشريات فارسي مصوب گروه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
مصوب علمی پژوهشی هستند یعنی علمی پژوهشی محسوب می شن.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
Question انتخاب موضوع برای نوشتن مقاله علمی در حیطه برنامه ریزی شهری ANA 1,696 1391-8-8، 07:52 عصر
آخرین ارسال: ANA
  فهرست نشريات علمی دارای اعتبار 1390 saeiideh 1,801 1390-11-10، 02:09 صبح
آخرین ارسال: saeiideh
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  دانلود دفترچه راهنمای دکتری شهرسازی سراسری 1396 1-30 alireza alireza تالار گفتمان دکتری شهرسازی
  راهنماي شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد شهرسازی 96 1-30 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  کارآموز معماری- جهت برداشت در ابنیه بافت تاریخی تهران 1-30 دفتر معماری و شهرسازی دفتر معماری و شهرسازی آگهی استخدام معماری
  دانلود نقشه معماری فاز یک زیر بنا 160متر 1-28 ali najafi hedie73 نقشه کد معماری
  >>>دانلود سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 92-84 + جواب<<... 1-27 Avril256 alireza سوالات کنکور برنامه ریزی شهری
  سوالات سراسری ارشد برنامه ریزی شهری از سال 84 تا 95 به همراه پاسخنامه 1-27 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  آخرین جزئیات آزمون ارشد 96 اعلام شد 1-27 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
  شهر شناور روی آب به نام لی لی پد 1-27 somita sahel62 اخبار طراحی شهری
  کارنامه شرکت کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری 1-27 ehsan_de alireza تالار گفتمان طراحی شهری
  امنیت شهری 1-25 caroline caroline درخواست پایان نامه
  غیر رایگان  نقشه کاربری اراضی شهر تهران 1-25 parasto_gh En.emami طرح،پروژه،نقشه(vip-2)
  20 تست شبیه سازی شده درس مبانی کنکور طراحی شهری 1396 1-23 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
  فایل mp3 کتاب سیمای شهر (کوین لینچ) 1-23 alireza زهرا مقربی عکس ، فیلم و mp3
  تدریس و آموزش روش راندینلی 1-20 yaser seraj RMonaa مدل های کمی در شهرسازی
  عادات خوب و بد در ترجمه 1-19 illastration illastration کارگاه ترجمه
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل