ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 25 رأی - میانگین امتیازات: 3.28
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
شرح خدمات طراحي فضاي شهري (خيابان)
شرح خدمات طراحي فضاي شهري (خيابان)


1- تعيين اهداف – در اين بخش از پروژه اهداف به ترتيب اهداف كلي و جزيي مشخص شده و اولويت‌بندي كيفي و زماني خواهد شد .
2- تعاريف و ديدگاهها
2-1-ارائه تعريف دقيق از پروژه
2-2-تعريف مفاهيم پايه
2-3- تبيين مباني نظري
2-4- تنظيم و ارائه فرآيند مطالعات و طراحي
3- شناخت
3-1- شناخت عمومي شهر
( اين بخش از مطالعات ترجيحاً از منابع و مطالعات فرادست استخراج و تدوين مي‌شود .)
3-1-1- روند شكل‌گيري شهر
3-1-2- شناخت و معرفي ساختار اصلي شهري
3-1-3- شناخت طبيعي ، اجتماعي و تاريخي شهر
3-1-4- شناخت ميراث معماري و شهرسازي
3-1-5-استخراج بارزه‌هاي ماهوي – هويتي كالبد شهر بم در ادوار مختلف تاريخي (دوره كهن، دوره مياني و دوره معاصر) در سطوح مختلف
3-1-6- مطالعه موارد خاص
3-2- حوزه فراگير
3-2-1- جمع آوري طرح و برنامه هاي فرادست
هدف از انجام اين بخش از مطالعات تعيين جايگاه حوزه فراگير در كليه برنامه هاي طرح جامع و تفصيلي مصوب مي‌باشد .
3-2-2- مطالعات و عملكرد و فعاليت:
- بررسي سلسله مراتب محدوده تقسيمات خدمات شهري در حوزه نفوذ و پيرامون آن
- بررسي چگونگي شكل گيري خدمات شهري در محدوده و ميزان توفيق طرحهاي فرادست
- برداشت اطلاعات تفصيلي كاربري اراضي در محدوده حوزه فراگير
- بررسي وضعيت مالكيت اراضي عمده تاثيرگذار
- برداشت اطلاعات مربوط به تراكم ساختماني و جمعيتي در محدوده حوزه فراگير
- جمع آوري كليه مصوبات موردي درخصوص حوزه فراگير (كميسيون ماده 5 ، طرحهاي ويژه و 000)
3-2-3- مطالعات حمل و نقل
- شناسايي نقش و جايگاه هر يك معابر (معابر ترافيكي، معابر فرهنگي معابر تفرجي تفريحي و 0000)
- جمع آوري مصوبات كميسيون ماده 5 درخصوص شبكه معابر
- برداشت اطلاعات مربوط به مشخصات فيزيكي شبكه معابر (عرض – مصالح ، اختلاف ارتفاعات و .... )
- بررسي وضعيت آمار تردد پياده و سواره در حوزه فراگير
- بررسي نظم سلسله مراتبي دسترسي پياده
3-2-4- بررسي‌هاي مربوط به سازمان كالبدي
- شناخت مزيتها و قابليتهاي طبيعي و مصنوعي شهر
- شناخت و بررسي فرايند تحول و شكل گيري بافت كالبدي
- شناخت و بررسي گونه شناسي و ريخت شناسي (مورفولوژي بافت) در حوزه فراگير
- شناخت و بررسي مشخصات ابنيه (پلاك به پلاك) شامل كيفيت، عمر، طبقات، تاسيسات و 000 و نيز تعداد خانوار ساكن (براساس آمار موجود)
- شناخت و بررسي انتظام پر و خالي بافت و فضاهاي شهري، فضاهاي رها شده، لبه‌ها و فضاهاي باير و نيز باغات
- شناخت و بررسي وضعيت ابنيه ارزشمند، نمادين و نشانه‌هاي شهري
3-2-5- شناخت و بررسي وضعيت سيما و منظر
- شناخت و بررسي وضعيت توپوگرافي و حوزه هاي احتمالي تسلط ارتفاعي
- شناخت و بررسي وضعيت كيفيتهاي بصري و نشانه هاي پيرامون حوزه فراگير (سطح كلان)
- شناخت و بررسي موقعيتهاي دستيابي به مناظر گستره شهر
- شناخت و بررسي وضعيت رويت نشانه هاي واقع در حوزه فراگير
- شناخت و بررسي كيفيتهاي طبيعي و اكولوژيك ( زيست محيطي ) قابل رويت
- شناخت و بررسي موانع بصري
3-2-6- شناخت و بررسي سازمان فضايي و ادراكي
- شناخت و بررسي جايگاه فراگير در سازمان فضايي شهر

- بررسي و شناسايي عناصر و كيفيات سازمان فضايي در حوزه فراگير (نشانه‌ها، لبه ها، دروازه‌ها، محورهاي اصلي، كانونهاي فعاليت، گره ها، نفوذپذيري، تناسبات بصري، خوانايي، سازگاري، معنادار بودن، تداوم، تنوع، تجانس، تاكيد)
- شناخت و بررسي ارتباط و انتظام عناصر سازمان فضايي با يكديگر
- شناخت و بررسي نشانه هاي شاخص و ابنيه ويژه در حوزه فراگير
- دريافت ادراك شهروندان از خوانايي سازمان فضايي خيابان
- شناخت شخصيت و هويت منظري با تكيه بر خطوط، سطوح و حجمها، كف، جداره، سقف، آسمان
3-2-7- شناخت و بررسي اوضاع اجتماعي- اقتصادي
- بررسي تبعات اجتماعي (سرزندگي و رونق 000) ناشي از اقدامات اجرايي در خيابان مورد نظر
- شناخت و بررسي شاخص ها و ويژگيهاي اقتصادي (اقتصاد غالب، فعاليتهاي غالب و چشم اندازهاي توسعه) خيابان
- شناخت و بررسي وضعيت قيمت املاك و سرقفلي
- شناسايي و عوامل اصلي ذينفع و ذي نفوذ در خيابان مورد نظر
3-2-8- شناخت و بررسي وضعيت زيست محيطي

- شناخت و بررسي كاربردي اقليم (تاثيرات جريان هوا، آفتاب، سايه و درجه حرارت بر ساختار كالبدي (شرايط بحراني ناشي از شرايط اقليمي نظير سيل، توفان و 0000)
- شناخت و بررسي وضعيت كيفيتهاي اكولوژيك و زيست محيطي
- شناخت و بررسي وضعيت انواع آلودگي ها ؛ هوا، صوتي و نوري
- شناخت و بررسي وضعيت پايداري اندامهاي طبيعي مانند مسيل‌ها، باغات، قنوات، انهار و 000
- شناخت و بررسي موقعيتهاي ناهنجار بصري ناشي از انباشت زباله و موانع ديد به كيفيتهاي طبيعي و ....
3-2-9- زير ساختها
- شناخت و بررسي وضعيت شبكه تاسيسات زيربنايي
- شناخت و بررسي وضعيت بهره برداري و سيستم هدايت آبهاي سطحي
3-3- حوزه مستقيم مداخله
3-3-3- مطالعات عملكرد و فعاليت
- استخراج كليه طرحهاي مصوب در حوزه مداخله
- شناخت و بررسي وضعيت عملكرد و فعاليت در حوزه مستقيم در طبقه همكف، طبقات و فضاهاي باز عمومي
- شناخت و بررسي وضعيت مالكيت اراضي در حوزه مستقيم (دولتي، عمومي، اوقاف، خصوصي)
3-3-2- مطالعات حمل و نقل و سيويل
- شناخت و بررسي عملكرد گره‌ها و گردشگاهها، با توجه به نقش قالب ترافيكي آن در وضع موجود و گردشهاي اصلي و تمايلات حركتي
- شناخت و بررسي عملكرد طرح هندسي تقاطع ها
- شناخت و برداشت مشخصات فيزيكي شبكه معابر پياده، سواره و دوچرخه واقع در حوزه مستقيم
- شناخت و بررسي وضعيت دسترسي پلاكهاي مجاور خيابان
- شناخت و بررسي وضعيت تردد سواره و پياده در حوزه مستقيم
- شناخت و بررسي وضعيت پاركينگ و ايستگاه اتوبوس و تاكسي
- بررسي جايگاه تردد دوچرخه
- شناخت و بررسي وضعيت حركتهاي عرضي عابر پياده و ميزان پاسخگويي به نياز تردد پياده
- شناخت و بررسي جزء سيستم جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي در حوزه مستقيم و معضلات آن
3-3-3- شناخت سازمان كالبدي در حوزه مستقيم
- شناخت و بررسي وضعيت توپوگرافي
- جمع‌آوري مشخصات توده‌هاي طرفين خيابان از نظر تناسبات ايجاد محصوريتهاي فضايي
- شناخت و بررسي وضعيت پرو خالي ابنيه ، موقعيت استقرار ، حجم توده ، ارتفاعات لبه‌ها و دسترسي در حوزه مستقيم
- شناخت و بررسي اجزاء كالبدي محور ، مشخصات و ويژگيهاي آن در مقياس مطالعات طراحي شهري
- شناخت و بررسي وضعيت و كيفيت فضاهاي عملكردي و فضاهاي رها شده در حوزه مستقيم
3-3-4- شناخت سامانه اجتماعي
- شناخت و بررسي وضعيت اجتماعي محلات همجوار خيابان
- شناسايي زمان استفاده شهروندان از فضاهاي شهري ( روز – شب )
- شناخت و بررسي وضعيت ايمني و فضاهاي بدون دفاع
- شناسايي ميزان تمايلات اجتماعي در استفاده از فضاهاي شهري
3-3-5- شناخت نظم فضايي و اداراكي
- شناخت و بررسي وضعيت نشانه‌هاي قابل رؤيت در حوزه مستقيم خيابان و عناصر و مؤلفه‌هاي فضاي شهري
- دريافت اداراك شهروندان از كيفيتهاي سيما و منظر و كيفيتهاي اكولوژيك فضاي خيابان و جداره‌هاي آن
- دريافت اداراك شهروندان از توان و قابليتهاي بصري و نشانه‌اي خيابان درخصوص جهت‌يابي حركتي
3-3-6- شناخت سيما و منظر
- شناخت و بررسي وضعيت و كيفيت سيماي جداره ، خط آسمان و ساير مؤلفه‌هاي شهري
- شناخت و بررسي وضعيت اكولوژيك پوشش گياهي ، سيماي طبيعي ، حضور آب ، گونه‌هاي گياهي
- كيفيت سيماي زمين و منظرآرايي ، پوشش گياهي در جداره مسير ( پوشش گياهي طبيعي و مصنوع )
- شناخت و بررسي مبلمان شهري مانند ايستگاه اتوبوس ، سطل زباله ، صندلي ، كيوسك تلفن و سرويس بهداشتي و ...
3-3-7- ساختار اكولوژيك
- شناخت عناصر اكولوژيك موثر ( كوه – جنگل – رودخانه و .... )
- شناخت و بررسي وضعيت پوشش گياهي
- شناخت و بررسي حوزه مداخله از نظر تأثيرپذيري از آلودگي‌هاي هوا ، صوتي ، ارتعاشي ، نوري و تبعات متقابل آن بر حوزه‌هاي همجوار
- شناخت و بررسي وضعيت اندام‌هاي ظبيعي ، مسيلها ، نهرها ، قنوات و ....
- شناخت و بررسي وضعيت آبهاي تحت‌الارضي
3-3-8- زير ساختها
- شناخت و بررسي وضعيت روشنايي خيابان و كيفيت نورپردازي در روز و شب
- شناخت و بررسي امكانات آبرساني و آبياري فضاهاي سبز
- شناخت و بررسي تأثير عبور ساير شبكه‌هاي زير بنايي
4- ارزيابي و استنتاج

در اين مرحله از مطالعات وضعيت موجود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و كليه قابليتها ، ضعفها ، فرصتها و تهديدها مشخص و پالايش خواهد شد و نهايتاً به عنوان پايگاه تدوين اهداف و سياستهاي مداخله مورد استفاده واقع مي‌گردد . مهمترين مطالعات و نتايج در اين بخش به شرح زير است .
- ارزيابي بارزه هاي ماهيتي – هويتي شهر و استخراج احكام كابردي قابل استناد
- معرفي جايگاه و نقش حوزه فراگير در طرح‌ها و برنامه‌هاي فرادست
- ارزيابي و مقايسه نقش و جايگاه فعلي شبكه دسترسي اصلي حوزه فراگير نسبت به كل شبكه دسترسي شهري
- تعيين جايگاه شبكه‌هاي دسترسي اصلي حوزه فراگير از نظر سلسله مراتب و نقش دسترسي

- ارزيابي عملكرد سازمان فضايي عرصه ، وضعيت خوانايي آن و فرصتها و حوزه‌هاي قابل مداخله و بهره‌مند از قابليت استقرار نشانه در جهت كمك به خوانايي آن
- بررسي سازگاري عملكردهاي شكل‌ گرفته و مصوب در حوزه‌ها با نقش و جايگاه مورد انتظار از عرصه
- بررسي وضعيت توزيع خدمات شهري
- بررسي فرصتهاي ايجاد فضاهاي خاص و امكان بهره‌برداري از فضاهاي رها شده جهت ايجاد فعاليتهاي تفريحي ، ورزشي و ...
- ارزيابي و تحليل معضلات حادث از انقطاع بافت و شبكه معابر اصلي و فرعي و دسترسيهاي عرضي پياده
- بررسي امكان تملك و تجميع اراضي همجوار در جهت بهينه‌سازي سازمان كالبدي – عملكردي و نظام دسترسي پيرامون
- بررسي حوزه اراضي قابل توسعه جهت تخصيص به فرصتهاي بهسازي بافت
- بررسي شرايط ارتقاء ايمني راه و مناطق همجوار
- ارزيابي نياز به اصلاح طرح هندسي گره‌ها ، ارتباط دو سويه عابر پياده و ....
- بررسي امكان استفاده از پوسته جهت ارتقاء نحوه دسترسي به پلاكها ، شبكه معابر مناطق همجوار و ارتقاء نظام دسترسي پياده ، دوچرخه
- بررسي و امكانات بهره‌گيري از فضاهاي رها شده در جهت ارتقاء سازمان كالبدي فضاي خيابان مناطق همجوار
5- سياستگذاري

تدوين سياستهاي كلان و عملياتي مداخله ، راهبردهاي برنامه‌اي و طراحي و سياستهاي اجرايي بر اساس تشخيص مسائل ، فرصتها ، قابليتها و محدوديتها در اين بخش صورت مي‌پذيرد .
6- راهكارها و پيشنهادات

اين بخش از خدمات در برگيرنده كليه راه حل‌ها و راهكارهاي دستيابي به اهداف طرح مي‌باشد . محصول اين بخش بصورت سياستهاي اجرايي و طرحهاي مكمل طرح تفصيلي و راهكارهاي طراحي شهري مي‌باشد .
6-1- حوزه فراگير

- ارائه راهكارها و پيشنهادات مربوط به حوزه فراگير در جهت بهينه‌سازي سازمان فضايي اداراكي و سازمان كالبدي درخصوص ارتقاء دسترسي ، انتظام ارتفاعات و خط آسمان ، انطباق محورهاي ديد با مناظر گسترده ، تأكيدهاي نشانه‌اي و بهبود خوانايي ، انسجام محلات و تغييرات مورد نياز عملكرد و فعاليت در اين بخش صورت مي‌پذيرد .
6-2- حوزه مستقيم

- ارائه راهكارها و پيشنهادات مربوط به حوزه مستقيم در جهت اصلاحات مورد نياز در بافت پر و خالي ، فضاهاي شهري ، ارتقاء نظام دسترسي حوزه همجوار
- ارائه راهكارها و پيشنهادات مربوط به ارتقاء شرايط اكولوژيك و پوشش گياهي
- ارائه راهكارها و پيشنهادات مربوط به بهره‌برداري بهينه از قابليتها و مزيت‌هاي كالبدي – عملكردي عرصه عملياتي
- ارائه راهكارها و پيشنهادات مربوط به اصلاح طرح هندسي تقاطع‌ها و گره‌ها
- ارائه راهكارها و پيشنهادات كنترل آلودگي‌هاي بصري
- ارائه راهكارها و پيشنهادات هدايت علائم‌، تابلوها و نشانه‌ها در جهت ارتقاء كيفيت سيماي زمين
- ارائه راهكارها و پيشنهادات هدايت و ارتقاء كيفيت سيما و منظر جداره و خط آسمان و راهبردي ساخت و ساز حوزه‌هاي همجوار خيابان
- ارائه راهكارها و پيشنهادات مربوط به روشنايي خيابان
- ارائه راهكارها و پيشنهادات مربوط به محوطه‌سازي و آرايش سيماي زمين و چگونگي استقرار مبلمان شهري
- ارائه راهكارها و پيشنهادات اصلاح نظام دفع‌ آبهاي سطحي و روشهاي آبياري
7- تحقق‌پذيري و نظام هدايت و راهبردي
7-1- امكان سنجي و بررسي شرايط تحقق‌پذيري با توجه به ابعاد اقتصادي
- بررسي امكانات درآمد زايي از برنامه هاي ارائه شده در طرح و برآورد هزينه‌هاي اجرايي طرح
7-2- اسناد هدايت راهبردي
- تدوين ضوابط هدايت و راهنماي طراحي جهت راهبري بر مبناي راهكارهاي ارائه شده :
- تعيين تكليف حوزه‌هاي استقرار فعاليتها
- ضوابط مربوط به گونه‌شناسي حجم و توده ساختماني
- ضوابط مربوط به ساماندهي ، بهسازي و نوسازي جداره‌ها
- ضوابط مربوط به استفاده‌ از فضاهاي مختلف به صورت چند منظوره
- ضوابط مربوط به هدايت تأثيرات خيابان بر محيط طبيعي و توسعه پايدار
- ضوابط مربوط به طراحي فضاي سبز در سيماي زمين
- ضوابط مربوط به نحوه استفاده از حرايم مسيل‌ها و رودخانه‌ها ، آبراهها ، قنوات و ....
- ضوابط مربوط به احداث تابلوها و علائم
7-3- محصولات فرآيند (ضوابط و اسناد طرح )

- نقشه‌ها در سطح 1 ( حوزه مستقيم ) به مقياس مناسب (1:500) تهيه و شامل خط آسمان ، كدهاي ارتفاعي ، اصلاح‌ طرح هندسي تقاطع‌ها ، پوشش گياهي ، مسيرهاي دسترسي دوچرخه و طراحي سيماي زمين و مبلمان شهري و ... خواهند بود .

- نقشه‌ها در سطح 2 ( حوزه فراگير ) در مقياس ( 1:200) تهيه و شامل طرح اصلاح دسترسي‌ها ، پيشنهادات مربوط به سازمان كالبدي جهت هدايت محورهاي ديد و سازمان سيما جهت اصلاح منظر شهري و حفاظها جهت جلوگيري از تأثيرات سوء آلودگي صوتي و بصري خواهند بود .
مقياس نقشه‌هاي مربوط به تغيير كاربري احتمالي اراضي 1:2000 تهيه شده و قابل ارائه به مراجع تصويب خواهد بود .
- ضوابط مقررات ساخت و ساز در حاشيه خيابان
- ضوابط و مقررات هدايت و راهبري
منبع: روابط عمومي وزارت مسكن و شهر سازي
آخرین ارسال های من :

موفقیت در گرو تلاش است
 همکاری در فروش فایل و پروژه های شما:
 سپاس شده توسط: 252525
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  مكان يابي و اولويت بندي پارك هاي شهري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي TOPSIS و س amindatcom 1,398 2014-12-28، 01:09 PM
آخرین ارسال: amindatcom
  مقاله بررسي ارتباط نمادهاي شهري با هويت شهر(مطالعه ي موردي: شهرگنبدكاووس Brightness 1,346 2014-11-22، 08:33 AM
آخرین ارسال: Brightness
  مقاله گفتماني تحليلي در ماندگاري حسينيه ها به مثابه کنش پذيري عملکردي فضاهاي عمومي شهري در alireza 1,271 2014-11-08، 07:02 PM
آخرین ارسال: alireza
  بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه شهري؛ مورد پژوهشي: شهر محلات FaTyJo0oN 3,184 2014-10-10، 12:20 PM
آخرین ارسال: FaTyJo0oN
  تحلیل دسترسی غیر فضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد با تاکید بر شاخص های ... saeed nasiri majd 2,763 2014-10-08، 06:47 PM
آخرین ارسال: atelieahjam
  نقشه برداري فضاي سبز شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي Quick Bird msharifi 1,371 2014-07-11، 05:36 PM
آخرین ارسال: msharifi
  طراحي وپياده سازي نرم افزار سيستم اطلاعات مكاني بومي باكاربرد در صنعت برق msharifi 992 2014-07-11، 05:35 PM
آخرین ارسال: msharifi
  طراحي و پياده‌سازي يك سيستم مبتني بر خدمات مكان مبنا جهت راهيابي با استفاده از شاخص‌ msharifi 918 2014-07-11، 05:10 PM
آخرین ارسال: msharifi
  بهينه سازي در فضاي توصيف به منظور افزايش دقت طبقه بندي msharifi 851 2014-07-11، 04:59 PM
آخرین ارسال: msharifi
  مديريت شبكه فاضلاب منطقه شهري كيانپارس و كيان‌آباد با طراحي ژئوديتابيس و شبكه هندسي msharifi 923 2014-07-11، 04:56 PM
آخرین ارسال: msharifi
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  مقاله  مقاله شهرسازی 10 ساعت پیش archopedia kaveh989 مقالات فارسی(vip-1)
  بیکاری بعد از اتمام تحصیل در رشته طراحی شهری 10 ساعت پیش nazgol22 kaveh989 تالار گفتمان طراحی شهری
  بلیط تهران استانبول 10 ساعت پیش dooronazdik2018 dooronazdik2018 گفتگوی آزاد
  نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 05-20 diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود دفترچه سوالات ارشد طراحی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
  دانلود دفترچه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی سالانه عمران، معماری و طراحی... 04-12 Sahab Sahab اخبار همایش ها
  نكات تخصصی ارشد برنامه ریزی شهری ویرایش اول 1397 شامل 999 نکته 04-05 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  درخواست کتاب حقوق و قوانین شهری دکتر کامیار 04-02 gasemij آرزوعطاری پرسش و پاسخ
  دانلود پاورپوینت و جزوه آشنایی با معماری اسلامی2 (PDF DOC PPT) 03-25 atelieahjam hamidfa فروشگاه فایل اربان شاپ
  درخواست غیر رایگان  جزوه کلاسی و پر شده کامل ایستایی استاد طباطبایی از آکادم... 03-11 ehsan12 alireza جزوه های معماری
  دانلود دفترچه سوالات دکتری سراسری و آزاد شهرسازی 1397 02-25 alireza alireza تالار گفتمان دکتری شهرسازی
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل